Biljartbal in kut meesteres leeuwarden

Dus bo-oor [ bo: Baie beskaafde sprekers vervang, in mindere of meerdere mate, die verkleiningsuitgang [-ci] deur [-ki]; vgl. Fon Dit word nie in die Woordeboek aangeduie nie. Heelwat beskaafde sprekers laat intervokale [d] oorgaan tot [r], bv. Slegs by enkele woorde is dit in die Woordeboek aangeduie. Fon Dis algemeen dat die agtervoegsel-heid [-. By heelwat beskaafde sprekers gebeur dit ook al gaan die grondwoord nie op g [x] uit nie, bv.

Dit word nie in die Woordeboek aangeduie nie. Soms besit die vorm [-xeit] vir hierdie sprekers 'n ongunstige gevoelswaarde, bv. V gl As norm word aangeneem dat [n] oorgaan tot [m] voor 'n bilabiaal, bv. Die [n] kan egter behoue bly by besondere nadruk en by minder alledaagse woorde.

Die palatale nasaal [Jl] is die klankwaarde van n voor die verkleiningsuitgang -djie, -tjie: By [n] is die punt van die tong agter die botande, maar by [Jl] agter die ondertande. Afgesien van die verkleinwoord kom [Jl] net voor by woorde van vreemde oorsprong, maar nooit aan die begin van 'n woord nie.

Baie Afrikaners, veral langs die kus van die Kaapprovinsie, bry hulle [r ], wat in fonetiese skrif deur 'die teken [R] voorgestel word. Dit word nie in die Woordeboek aangegee nie. Vergelyk vir die,bry-r" Afr. Fon Die frikatief [3] is beperk tot 'n hoogs enkele woord van Franse oorsprong en selfs dan word hy meestal vervang deur sy stemlose maat UJ, bv. Ewe-eens kom die stemhebbende affrikaat [d3] dit bchoort eintlik 'n kombinasie v. Weliswaar kan [d3] ook nog gehoor word vir [j] by 'n gering aantal beskaafsprekendes in die Kaap en naaste omgewing, maar dis nie standaard nie en is besig om te verdwyn.

Fon Na medeklinkers word w deur baie Afrikaners - miskien die meeste - as [u] uitgespreek, d. Omdat, geheel ten onregte, op skool dikwels geleer word dat die bilabiale uitspraak ontoelaatbaar is, word beide in die Woordeboek aangegee, bv.

Tussen klinkers word g [x] in die meervoud by egte Afrikaanse woorde woorde v. Germaanse oorsprong meestal uitgestoot, bv. Heelwat beskaafde sprekers bewaar die klank egter as [g], dus [ o: Hierdie uitspraak word erken, maar nie in die Woordeboek aangegee nie. Fon , Let op dat by uitstoting v. In die meervoud van selfstandige naamwoorde van vreemde afkoms op -g gewoonlik woorde op -oog kan die g uitgestoot word of as [x] bewaar word, terwyl die minderheid dit as [g] uitspreek, bv.

In die gewone spelling is daar geen aparte teken vir die [g]-uitspraak nie, m. Die dentale frikatief [5] en sy stemlose maat [0], asook die bilabiale frikatief [w] bestaan nie in egte Afrikaanse woorde nie, maar is gewoon in Engels.

Afrikaanse Fonetiek deur T. Gr, -s aanbod, -biedinge, -biedings, of aanbot, -te a: IJXG- aanbrandsel, -s a: IJxaaaneen; -flans an e: Uln is by hoofklem oor d. XGSin aangesig, -te 'a: IJ-, -te aanklam, aange- a: IJXGaanldee, -klee, -kleed, aange 'a: G aanpiekel, aange- 'a: IJxaaanskrywing, -e, -s 'a: IJxaaansluiting, -e, -s 'a: IJxeaanstaande a at a: IJXG- 4 aantrek aansteek, aange- 'a: Jxaaantonende - wys a: IJxaaanvoegende - wys a: IJxaaanwerf, -werwe, aange- 'a: Attila atila attraksie, -s a traksi, -s attributief, -tiewe atriby tif, b naam v.

B atra-, - tiva aubade o ba: B's Danie, Drie Vertellings deur M. De Balzac Bamangwato bamaij wa: Gr bedrieg kyk o. JlCi, -s beer, here be: WIJSdabat begrotingsrede ba xro: Ida bevoorreg, -te; -ting ba 'fo: I biseps 'bissps bisillabies bisa la: I ant; -Ian d er bolandisme bo: Jei boon toe bo: Bourgondie; -r bur xondie; -r Bourgondies bur xondis Bourke be: I Brahmaan; -s bro x ma: Bretagne , -s bro ton, -s Bretons bn.

Boekarest Buchner 'buxnar 39 buitepos Biichner 'byxnar Du. Kanada Canadees kyk o. Kanadees Canberra krenbara Cango-grotte Tcyk o. Kangogrotte canna blomsoort , -s kana, -s Canossa ka nosa byvoorbeeld bai ifo: KrenJan, -s Cape Verde ka: I tan Carlos, don karlos, don Carlyle ka: Constantia kon stansia, k5 sta: I crepe de Chine kraipd. Daedalus Dajak, -ke of Dajakker, -s 'do: I was stellig da j a: Democritus demon, -e de: Savigny vir De Savigny. IJdiens, -te dins ldi: Quichote, Don dons; -hael d5: IJkant eenkeer onbepaalde geleentheid 'e: I ant, -Ianda elandjie e: En enne voller vorm v.

I episode epi 'so: In Middelnederlands oorweeg die vorme met w, wat in uitspraak natuurlik [v] is Evasgeslag e: Jia fregat fre xat, frafrekwensie fre kvensi, fra-, - kuenfrekwent fre kvent, fra-, -'kuwt frekwentatief, -tiewe frekventa- 'tif, fra-, -kuen-, - tiva frenesie frena si frenologie frenolo xi, fra-, -lufrenologies freno lo: XOUS gawe; -rig geaard, -e geaardheid xa: God xot god, gode xot, xo: Grekis gresisme kyk o.

I, -teguur; -der, -ste xy: Iloofklem steeds op tlw. Die tweede by besondere nadruk. Haupt , fiaup, -t laaste d. Ji ait beers; -er; -eres ie: Jiext a nas hegtheid '. Ji ait hei of heide; -blommetjie 'fi. JiainaiJki hek, -ke iek, -a hekatombe ieka tomba,. Here of Beer kyk o. Heer hereboontjie kyk o.

Hotnot hottentotsgot kyk o. I imperialis, -te amperia las, -ta miperialisme am peri a lasma imperialisties amperia lastis imperium am pe: I indoena an'duno Indo-Europeaan ando-0rope o: I inisiasie inisi a: I inpak, inge- ampak, a: Bi intelligent antda'xsnt intendant antsn dant intens en'tsns intensief, -siewe antsn'sif, -te'sif, -'siva intensiteit antsnsi 'tait, -sa-.

Italiaan Italie i 'ta: G jaagspinnekop of jag- 'ja: G jakopregop j a: Jeanne vrousnaam 30, 3a: Jordaan joviaal jofi a: Kangogrotte kaijgoxrota, -xo Kaninefate Ndl. I, ka-; -ci Kanaan; -iet; -ities ka: JlCi katjie kaci katjiepiering kaci piraij katkisant katka sant katkiseer katka se: I kielhouer kil fi ouer kielie; -rig kili; -rex kiem; -vry kim; -frei kiep kip kiep-kiep kip kip kiepersol; -boom kiper sol, kipersol; -bo: Kjoto Kirchoff 'kir~t fi of, 'kir~thof Kirke kyk o.

Circe kis, -te 'kas, -ta kissie 'kasi kitaar kyk o. I, kakolonialer koloni a: I, k5sta-, -Jokonstruksie kon'strreksi, k5- 'strrekkonstrukteur konstrrek 't"': Afrikaans Kopenhagen kopan fia: Kop Kopties koptis kopula ko: I kortweg 'kortvex kortwiek 'kortvik kos kos Kosa of Xhosa lid v.

I kosnaatjie of koesnaatjie na: I krabbel 'krabal krabbetjie of krawwef. Kersmis kristal; -druif kras tal, kar stal; -drreyf kristallisasie krastali sa: Badenhorst lambrisering lambra se: Badenhorst lamsak lamsak lamsboud; -jie lamsbout; -bouci lamsiekte lamsikta lamsvleis of lamvleis lamsflais, lamflais lamtyd kyk o.

Hewers of liewerste of liewerster kyk o. Locarno lo'karno, luloef luf loei 'lui loen of logen; -aar; -straf 'lo: WIJ lotjie loci lotsbestemming lotsbastemaij Lotter of Lotter lootar, lotar, lytar lotus lo: Laubscher louere louara louheid lou. J, - nant Lukas lykas 'lceykas lukraak lcekra: Badenhorst maat; -emmer 'ma: Is merg of murg merx, moorx meridiaan meridi a: W es Kaapland, maar klink ook daar vir baie sprekers plat negeer na xe: Is nogtans noxtans, -to: Nubie; -r nybia; -r nugter ncextar nuk ncek nukkerig; -heid ncekarex; -.

I, -dn Odendaalsrus 'o: B onguur On xy: Xlak onverdraagsaam; -heid 5far- dra: Ostende Oostenryk; -er o: VQ opgeblaas, -de opxabla: Badenhorst , u- Oranje-Vrystaat orapja fraista: I, -ci paap pa: I paradys; -agtig para 'dais, -ra-; -axtax parafeer para'fe: I, -sapartisipium parte sipirem partituur parte ty: I partyorganisasie par wi-orxanisa: I patrimoniaal patrimoni a: XGIJ pogrom po xrom pohaai kyk o. I Pontius van- na Pilatus 'pontires ponton pon ton pontonnier ponto'ni: Romeinse uitspraak , 'pre: Romeinse uitspraak , pre'te: Pretoriaan Pretoria-Wes pratoria'ves, -rja Pretorius prn'to: I, -vasiprovinsialisme provensia lesme, -vasiprovinsialisties provensia lestis, -vasiaprovinsie pro fensi, pru-, -.

Wr psigies p sixis psigoanalise p sixoana li: I radikalisme radika 'lasma radio 'ra: Reynders Reyneke raindqrs rainaka. Rousseau Rostock rostok rostrum rostrrem rosyn ro s9in, rurosyntjie; -brood r9 s9ipci; -bro: I, samsame kyk o. I sang; -er saij ; -er sangeres saije'res sangerig; -heid saijerex; - li eit sangryk; -heid saijroik; - li eit sanguinies SOIJ xvinis, -xui Sanhedrin sanfi.

Sanskrit 'sanskret Sanskrities san'skritis Sanssouci sasu 'si, sa: Santiago Spanje santi 'a: Charles Jarl sarkasme sar'kasma, -sar-. Ia Savoye sa vo: Sjina of China kyk o. China Sjinees of Chinees kyk o. I skandalig skan da: Iliou skoolmeester; -agtig sko: Soissons swa s5 sojaboontjie so: I; -ci soologie so-olo xi soologies so-o lo: I sosialis, -te sosia les, -fa-, -w sosialiseer sosiali se: I, -fel srefei , so fe: Badenhorst Steytler 'staitlar Steytlerville staitlarval St.

Germain ss3tr ms St. Strassburg Strachan straxan Eng. Straatsburg stra teeg stra te: Jvarts swartwitpens boksoort svart- vatpe: Iar tenoor te no: Qi t teweegbring tq ve: Uranus of -nos 'uranres, -nos urbaniteit rerbani'teit Hierdie teken stel 'n laterale 8 voor.

S9l verbied f9r bit verbind; -end; -ing; -ingskanaal f9r b9nt; - b9nd9nt; - b9nd9ij; - b9ndgijskana: IJ verdowingsmiddel far do: X9IJ verjaring far ja: S verlangste far'laijsta verlate far'la: Ida veroordeling far o: G verslaenheid of -slaentheid fgr- sla: I versper; -ring far'sper; -eij verspied; -er; -ing far spit; - spidar; -'spidaij verspil; -ling far spal; -aij verspoel; -ing fgr spul; -aij verspot far spot verspreek far spre: I verveer fer fe: By afleidinge van hierdie tipe is die hoofklem onvas en kan verskillend val by verskillende sprekers, bv.

Vergilius Virginie far'xinia viriel vi 'ril, vaviriliteit virili'tait, va-, fi-, fa-, -lavirtuoos varty'o: I volkskouburg folkskouboorx volkskunde folkskoonda volksleier folkslaiar volkslied folkslit volksman f0lksman volksparty folksportai, -parvolksplanting kyk o. Wanneer die woord daarentee as bywoordelike voornaamwoord funksioneer, kan die hoofklem op die eerste Of die tweede deel val en in die laaste geval kan die stamklinker kort wees, bv. Ida; -artikal weelderig; -heid ve: I~ wesgrens kyk o.

Badenhorst wie vi wied vit wiee of wieg w. Wisconsin wis konsan wiskunde vaskamdo wiskundig bn. Jparan, -ra ypsilon 'jpsilon, -says s. Declaration This booklet is not sold or used for profit making. It is used solely for educational purposes. Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een. Addisionele Behandelings Indien die chirurg besluit dat jy verdere behandeling nodig het, sal jy na 'n onkoloog 'n mediese dokter wat in die behandeling van kanker spesialiseer verwys word.

Servikale kanker is 'n tipe kanker wat. Tema 1 Lekker verjaar! Teken jou eie verjaardagpartytjie 1. Bybel vir Kinders bied aan 'n Man gestuur deur God Geskryf deur: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Lees van enkel woorde Vaardigheid? Gebruik visuele leidrade om sin te maak sowel as kennis of fonetiek en sigwoorde Assesseringstandaard.? Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie. Protokol tot wysiging van die konvensie tussen die regering van die Republiek van Suid-Afrika.

Tema 1 Ek en my familie Teken jou stamboom Gebruik die woorde in die blokkies om jou familie se. Verse het die voordeel dat hulle nie laktasiestres het nie en daarom gewoonlik makliker op hitte kom as koeie.

Vervoer Dag 1 85 minute Leermateriaal Telrympie Prente van motors Prent van passasiersboot Getallelyn 0 30 Prentkaart, kolkaart, getal en getalnaam van getal 9 Voorwerpe soos. Vergifnis 'n Sensitiewe en baie moeilike saak om aan te spreek, is die een van vergifnis. Onreg word dikwels aan ons almal gedoen.

Terselfdertyd doen ons weer verkeerd aan ander, bewustelik of onbewustelik. Maak voorsiening vir jou geliefdes na jou dood: Ek dink ons moet n testament maak. Llterêre vertaling as kruiskulturele kommunikasie: Hierdie memandum bestaan uit bladse. However, letters from practising.

Die mees gewildste vrae Hierdie artikel is vertaal vanuit die Nephropathic Cystinosis: A Guide for Parents, Patients and Healthcare professionals. Die gawes van die Heilige Gees - Na aanleiding van Handelinge 2 en 1 Korintiers 14 - In 1 Korintiers 14 spreek die apostel Paulus n netelige kwessie aan in die gemeente van Korinte.

Dit gaan oor die spreek. Lees en leestegnieke 2. Antwoord van n vraestel 1. Lees en leestegnieke Om. Inleiding Die basiese beginsels rondom die verkryging van verklarings van kinders bly dieselfde as die beginsels. Het die Heilige Gees beheer oor jou hele lewe? NG Kerk Miederpark Lees: Ons merk almal op dat: F major Droom, dur, en deel Words and music: The Government Printing Works will not be held responsible for the.

Jan Steyn Preek 23 Februarie Mense wat vir mekaar omgee, groei saam. Wat is geestelike groei? Iemand skryf geestelike groei is. Weke in gesprek met God Welkom op hierdie sewe-weke-reis Daar is n Latynse gesegde in die kerk wat lui: Lex orandi, lex credendi, lex vivendi.

Daar is n gesegde wat sê dat daar in elke huwelik wat meer as n week oud is, gronde vir egskeiding is. Die kuns is egter om deurgaans die gronde vir. IP-NBM 1 De bescheidenheid van een schaker 2 Maar wat betekent dat nu 3 De drie elementen richting onsterfelijkheid Genomics Artifical Intelligence nano robotics 4 De impact van automatisering en robotisering. Pastoraat aan die mens as wese in gesprek 1. Die mens in gesprek met God God se gesprek met die mens is die begin en die einde van pastoraat.

Indien God nie met die mens in gesprek tree nie, kan daar geen. Tension is who you think you should be. Relaxation is who you are. Hoop op God, want ek sal Hom nog loof die verlossing van sy aangesig!

Bring sy wereld na jou wêreld [22 Augustus] 6 3. Comfort Zones [29 Augustus] 9 4. Kwalificatie en validatie item Gewijzigd richtsnoer -Z Toelichting Principle 1. This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture.

Kindertoewyding Ouers wy kinders aan die Here toe volgens n sekere woord beginsel wat die Woord van die Here aan hulle voorhou uit die lewe van Jesus. Jesus is hulle Verlosser en voorbeeld Broer en hulle. The extremely talented and well-known South African band, Watershed, is performing exclusively here. Fokustyd ek kniel voor ons god Efesiërs 3: Data analysis and findings 4.

Sorg vir jou troeteldiere Tyd: The information contained herein is subject. Start display at page:. Heather McCoy 11 months ago Views: You may More information. Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een More information.

Onthou, elke More information. Servikale kanker is 'n tipe kanker wat More information. Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie More information. Protokol tot wysiging van die konvensie tussen die regering van die Republiek van Suid-Afrika More information. Tema 1 Ek en my familie Teken jou stamboom Gebruik die woorde in die blokkies om jou familie se More information. Algemene vrae - ontvangers ~ 1 ~ Algemene vrae - ontvangers 1 Moet ek koeie of verse vir ontvangers gebruik?

Vervoer Dag 1 85 minute Leermateriaal Telrympie Prente van motors Prent van passasiersboot Getallelyn 0 30 Prentkaart, kolkaart, getal en getalnaam van getal 9 Voorwerpe soos More information.

The information in this report is confidential. So keep this report in a safe place! Ons moes vra hoe die wetenskap aangewend kan word om reg te stel wat verkeerd geloop het.

Is dit moontlik om so te sondig dat God se vergifnis nie verkry kan word nie? Remedies in Zuid-Afrika en Europa Redactie: Kortonnen dozen van Tom Lanoye in Afrikaans Llterêre vertaling as kruiskulturele kommunikasie: Letters to the Editor. However, letters from practising More information. Dit gaan oor die spreek More information. Lees en leestegnieke Studie-metodes Inhoudsopgawe 1. Lees en leestegnieke Om More information. Inleiding Die basiese beginsels rondom die verkryging van verklarings van kinders bly dieselfde as die beginsels More information.

Speech and Drama 0 1 Category 5: Min nuwe bekeerlinge More information. Droom, durf, doe en deel Origil Key: The Government Printing Works will not be held responsible for the More information. Net mense wat toegewyd of committed teenoor mekaar is kan geestelik saam groei: Iemand skryf geestelike groei is More information.

The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of services rendered on or after 1 Apri and Exclude VAT. Weke in gesprek met God Weke in gesprek met God Welkom op hierdie sewe-weke-reis Daar is n Latynse gesegde in die kerk wat lui: Die kuns is egter om deurgaans die gronde vir More information. Total 65 Marks Max Tyd 2½ ure Maks.

Pastoraat aan die mens as wese in gesprek Pastoraat aan die mens as wese in gesprek 1. Indien God nie met die mens in gesprek tree nie, kan daar geen More information.

Inleidende besprekeing More information. Monday 13 August 12 Tension is who you think you should be. Seisoene [5 September] More information. Kwalificatie en validatie -Z Annex This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture More information. Die Beginsel uiteengesit Kindertoewyding Ouers wy kinders aan die Here toe volgens n sekere woord beginsel wat die Woord van die Here aan hulle voorhou uit die lewe van Jesus.

Jesus is hulle Verlosser en voorbeeld Broer en hulle More information. Watershed Concert at San Lameer! The extremely talented and well-known South African band, Watershed, is performing exclusively here More information. Data analysis and findings. The information contained herein is subject More information. To ensure the functioning of the site, we use cookies. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Het thematische overzicht maakt het bovendien mogelijk snel een globaal inzicht te krijgen in de betekenisopbouw van de door Moormann verzamelde geheimtaalwoordenschat. Er zijn zeven hoofdcategorieën: De hoofdcategorieën zijn in 67 subcategorieën onderverdeeld.

Iedere subcategorie is voor zover mogelijk onderverdeeld in: De keuze en indeling van de thema's in het register is deels opgedrongen door het materiaal, deels subjectief - dat is onvermijdelijk.

Hoe werkt het thematisch register? Stel, u wilt alle woorden in de geheimtalen vinden die een persoon aanduiden die geluk of voorspoed heeft. Dan zoekt u eerst in het thematische register naar geluk en voorspoed - personen.

Vervolgens raadpleegt u in het register Nederlands - Geheimtaal de genoemde ingangen. Zo vindt u alle benamingen voor bofferds bijeen. In het register staan alleen de Nederlandse ingangen van het register Nederlands - Geheimtaal, niet de equivalenten in de geheimtalen, omdat het overzicht op deze manier veel compacter kan blijven.

...

Prive ontvangst spijkenisse dikke kutlippenDus bo-oor [ bo: Baie beskaafde sprekers vervang, in mindere of meerdere mate, die verkleiningsuitgang [-ci] deur [-ki]; vgl. Fon Dit word nie in die Woordeboek aangeduie nie. Heelwat beskaafde sprekers laat intervokale [d] oorgaan tot [r], bv. Slegs by enkele woorde is dit in die Woordeboek aangeduie. Fon Dis algemeen dat die agtervoegsel-heid [-. By heelwat beskaafde sprekers gebeur dit ook al gaan die grondwoord nie op g [x] uit nie, bv.

Dit word nie in die Woordeboek aangeduie nie. Soms besit die vorm [-xeit] vir hierdie sprekers 'n ongunstige gevoelswaarde, bv. V gl As norm word aangeneem dat [n] oorgaan tot [m] voor 'n bilabiaal, bv. Die [n] kan egter behoue bly by besondere nadruk en by minder alledaagse woorde. Die palatale nasaal [Jl] is die klankwaarde van n voor die verkleiningsuitgang -djie, -tjie: By [n] is die punt van die tong agter die botande, maar by [Jl] agter die ondertande. Afgesien van die verkleinwoord kom [Jl] net voor by woorde van vreemde oorsprong, maar nooit aan die begin van 'n woord nie.

Baie Afrikaners, veral langs die kus van die Kaapprovinsie, bry hulle [r ], wat in fonetiese skrif deur 'die teken [R] voorgestel word. Dit word nie in die Woordeboek aangegee nie. Vergelyk vir die,bry-r" Afr. Fon Die frikatief [3] is beperk tot 'n hoogs enkele woord van Franse oorsprong en selfs dan word hy meestal vervang deur sy stemlose maat UJ, bv. Ewe-eens kom die stemhebbende affrikaat [d3] dit bchoort eintlik 'n kombinasie v. Weliswaar kan [d3] ook nog gehoor word vir [j] by 'n gering aantal beskaafsprekendes in die Kaap en naaste omgewing, maar dis nie standaard nie en is besig om te verdwyn.

Fon Na medeklinkers word w deur baie Afrikaners - miskien die meeste - as [u] uitgespreek, d. Omdat, geheel ten onregte, op skool dikwels geleer word dat die bilabiale uitspraak ontoelaatbaar is, word beide in die Woordeboek aangegee, bv.

Tussen klinkers word g [x] in die meervoud by egte Afrikaanse woorde woorde v. Germaanse oorsprong meestal uitgestoot, bv. Heelwat beskaafde sprekers bewaar die klank egter as [g], dus [ o: Hierdie uitspraak word erken, maar nie in die Woordeboek aangegee nie. Fon , Let op dat by uitstoting v. In die meervoud van selfstandige naamwoorde van vreemde afkoms op -g gewoonlik woorde op -oog kan die g uitgestoot word of as [x] bewaar word, terwyl die minderheid dit as [g] uitspreek, bv.

In die gewone spelling is daar geen aparte teken vir die [g]-uitspraak nie, m. Die dentale frikatief [5] en sy stemlose maat [0], asook die bilabiale frikatief [w] bestaan nie in egte Afrikaanse woorde nie, maar is gewoon in Engels. Afrikaanse Fonetiek deur T. Gr, -s aanbod, -biedinge, -biedings, of aanbot, -te a: IJXG- aanbrandsel, -s a: IJxaaaneen; -flans an e: Uln is by hoofklem oor d.

XGSin aangesig, -te 'a: IJ-, -te aanklam, aange- a: IJXGaanldee, -klee, -kleed, aange 'a: G aanpiekel, aange- 'a: IJxaaanskrywing, -e, -s 'a: IJxaaansluiting, -e, -s 'a: IJxeaanstaande a at a: IJXG- 4 aantrek aansteek, aange- 'a: Jxaaantonende - wys a: IJxaaanvoegende - wys a: IJxaaanwerf, -werwe, aange- 'a: Attila atila attraksie, -s a traksi, -s attributief, -tiewe atriby tif, b naam v.

B atra-, - tiva aubade o ba: B's Danie, Drie Vertellings deur M. De Balzac Bamangwato bamaij wa: Gr bedrieg kyk o. JlCi, -s beer, here be: WIJSdabat begrotingsrede ba xro: Ida bevoorreg, -te; -ting ba 'fo: I biseps 'bissps bisillabies bisa la: I ant; -Ian d er bolandisme bo: Jei boon toe bo: Bourgondie; -r bur xondie; -r Bourgondies bur xondis Bourke be: I Brahmaan; -s bro x ma: Bretagne , -s bro ton, -s Bretons bn.

Boekarest Buchner 'buxnar 39 buitepos Biichner 'byxnar Du. Kanada Canadees kyk o. Kanadees Canberra krenbara Cango-grotte Tcyk o. Kangogrotte canna blomsoort , -s kana, -s Canossa ka nosa byvoorbeeld bai ifo: KrenJan, -s Cape Verde ka: I tan Carlos, don karlos, don Carlyle ka: Constantia kon stansia, k5 sta: I crepe de Chine kraipd.

Daedalus Dajak, -ke of Dajakker, -s 'do: I was stellig da j a: Democritus demon, -e de: Savigny vir De Savigny. IJdiens, -te dins ldi: Quichote, Don dons; -hael d5: IJkant eenkeer onbepaalde geleentheid 'e: I ant, -Ianda elandjie e: En enne voller vorm v. I episode epi 'so: In Middelnederlands oorweeg die vorme met w, wat in uitspraak natuurlik [v] is Evasgeslag e: Jia fregat fre xat, frafrekwensie fre kvensi, fra-, - kuenfrekwent fre kvent, fra-, -'kuwt frekwentatief, -tiewe frekventa- 'tif, fra-, -kuen-, - tiva frenesie frena si frenologie frenolo xi, fra-, -lufrenologies freno lo: XOUS gawe; -rig geaard, -e geaardheid xa: God xot god, gode xot, xo: Grekis gresisme kyk o.

I, -teguur; -der, -ste xy: Iloofklem steeds op tlw. Die tweede by besondere nadruk. Haupt , fiaup, -t laaste d. Ji ait beers; -er; -eres ie: Jiext a nas hegtheid '. Ji ait hei of heide; -blommetjie 'fi. JiainaiJki hek, -ke iek, -a hekatombe ieka tomba,. Here of Beer kyk o. Heer hereboontjie kyk o. Hotnot hottentotsgot kyk o. I imperialis, -te amperia las, -ta miperialisme am peri a lasma imperialisties amperia lastis imperium am pe: I indoena an'duno Indo-Europeaan ando-0rope o: I inisiasie inisi a: I inpak, inge- ampak, a: Bi intelligent antda'xsnt intendant antsn dant intens en'tsns intensief, -siewe antsn'sif, -te'sif, -'siva intensiteit antsnsi 'tait, -sa-.

Italiaan Italie i 'ta: G jaagspinnekop of jag- 'ja: G jakopregop j a: Jeanne vrousnaam 30, 3a: Jordaan joviaal jofi a: Kangogrotte kaijgoxrota, -xo Kaninefate Ndl.

I, ka-; -ci Kanaan; -iet; -ities ka: JlCi katjie kaci katjiepiering kaci piraij katkisant katka sant katkiseer katka se: I kielhouer kil fi ouer kielie; -rig kili; -rex kiem; -vry kim; -frei kiep kip kiep-kiep kip kip kiepersol; -boom kiper sol, kipersol; -bo: Kjoto Kirchoff 'kir~t fi of, 'kir~thof Kirke kyk o. Circe kis, -te 'kas, -ta kissie 'kasi kitaar kyk o. I, kakolonialer koloni a: I, k5sta-, -Jokonstruksie kon'strreksi, k5- 'strrekkonstrukteur konstrrek 't"': Afrikaans Kopenhagen kopan fia: Kop Kopties koptis kopula ko: I kortweg 'kortvex kortwiek 'kortvik kos kos Kosa of Xhosa lid v.

I kosnaatjie of koesnaatjie na: I krabbel 'krabal krabbetjie of krawwef. Kersmis kristal; -druif kras tal, kar stal; -drreyf kristallisasie krastali sa: Badenhorst lambrisering lambra se: Badenhorst lamsak lamsak lamsboud; -jie lamsbout; -bouci lamsiekte lamsikta lamsvleis of lamvleis lamsflais, lamflais lamtyd kyk o.

Hewers of liewerste of liewerster kyk o. Locarno lo'karno, luloef luf loei 'lui loen of logen; -aar; -straf 'lo: WIJ lotjie loci lotsbestemming lotsbastemaij Lotter of Lotter lootar, lotar, lytar lotus lo: Laubscher louere louara louheid lou.

J, - nant Lukas lykas 'lceykas lukraak lcekra: Badenhorst maat; -emmer 'ma: Is merg of murg merx, moorx meridiaan meridi a: W es Kaapland, maar klink ook daar vir baie sprekers plat negeer na xe: Is nogtans noxtans, -to: Nubie; -r nybia; -r nugter ncextar nuk ncek nukkerig; -heid ncekarex; -. I, -dn Odendaalsrus 'o: B onguur On xy: Xlak onverdraagsaam; -heid 5far- dra: Ostende Oostenryk; -er o: VQ opgeblaas, -de opxabla: Badenhorst , u- Oranje-Vrystaat orapja fraista: I, -ci paap pa: I paradys; -agtig para 'dais, -ra-; -axtax parafeer para'fe: I, -sapartisipium parte sipirem partituur parte ty: I partyorganisasie par wi-orxanisa: I patrimoniaal patrimoni a: XGIJ pogrom po xrom pohaai kyk o.

I Pontius van- na Pilatus 'pontires ponton pon ton pontonnier ponto'ni: Romeinse uitspraak , 'pre: Romeinse uitspraak , pre'te: Pretoriaan Pretoria-Wes pratoria'ves, -rja Pretorius prn'to: I, -vasiprovinsialisme provensia lesme, -vasiprovinsialisties provensia lestis, -vasiaprovinsie pro fensi, pru-, -. Wr psigies p sixis psigoanalise p sixoana li: I radikalisme radika 'lasma radio 'ra: Reynders Reyneke raindqrs rainaka.

Rousseau Rostock rostok rostrum rostrrem rosyn ro s9in, rurosyntjie; -brood r9 s9ipci; -bro: I, samsame kyk o. I sang; -er saij ; -er sangeres saije'res sangerig; -heid saijerex; - li eit sangryk; -heid saijroik; - li eit sanguinies SOIJ xvinis, -xui Sanhedrin sanfi.

Sanskrit 'sanskret Sanskrities san'skritis Sanssouci sasu 'si, sa: Santiago Spanje santi 'a: Charles Jarl sarkasme sar'kasma, -sar-. Ia Savoye sa vo: Sjina of China kyk o. China Sjinees of Chinees kyk o. I skandalig skan da: Iliou skoolmeester; -agtig sko: Soissons swa s5 sojaboontjie so: I; -ci soologie so-olo xi soologies so-o lo: I sosialis, -te sosia les, -fa-, -w sosialiseer sosiali se: I, -fel srefei , so fe: Badenhorst Steytler 'staitlar Steytlerville staitlarval St.

Germain ss3tr ms St. Strassburg Strachan straxan Eng. Straatsburg stra teeg stra te: Jvarts swartwitpens boksoort svart- vatpe: Iar tenoor te no: Qi t teweegbring tq ve: Uranus of -nos 'uranres, -nos urbaniteit rerbani'teit Hierdie teken stel 'n laterale 8 voor. S9l verbied f9r bit verbind; -end; -ing; -ingskanaal f9r b9nt; - b9nd9nt; - b9nd9ij; - b9ndgijskana: IJ verdowingsmiddel far do: X9IJ verjaring far ja: S verlangste far'laijsta verlate far'la: Ida veroordeling far o: G verslaenheid of -slaentheid fgr- sla: I versper; -ring far'sper; -eij verspied; -er; -ing far spit; - spidar; -'spidaij verspil; -ling far spal; -aij verspoel; -ing fgr spul; -aij verspot far spot verspreek far spre: I verveer fer fe: By afleidinge van hierdie tipe is die hoofklem onvas en kan verskillend val by verskillende sprekers, bv.

Vergilius Virginie far'xinia viriel vi 'ril, vaviriliteit virili'tait, va-, fi-, fa-, -lavirtuoos varty'o: I volkskouburg folkskouboorx volkskunde folkskoonda volksleier folkslaiar volkslied folkslit volksman f0lksman volksparty folksportai, -parvolksplanting kyk o. Wanneer die woord daarentee as bywoordelike voornaamwoord funksioneer, kan die hoofklem op die eerste Of die tweede deel val en in die laaste geval kan die stamklinker kort wees, bv.

Ida; -artikal weelderig; -heid ve: I~ wesgrens kyk o. Badenhorst wie vi wied vit wiee of wieg w. Wisconsin wis konsan wiskunde vaskamdo wiskundig bn. Jparan, -ra ypsilon 'jpsilon, -says s. Declaration This booklet is not sold or used for profit making. It is used solely for educational purposes. Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een.

Addisionele Behandelings Indien die chirurg besluit dat jy verdere behandeling nodig het, sal jy na 'n onkoloog 'n mediese dokter wat in die behandeling van kanker spesialiseer verwys word. Servikale kanker is 'n tipe kanker wat. Tema 1 Lekker verjaar! Teken jou eie verjaardagpartytjie 1. Bybel vir Kinders bied aan 'n Man gestuur deur God Geskryf deur: Byron Unger; Lazarus Aangepas deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Lees van enkel woorde Vaardigheid?

Gebruik visuele leidrade om sin te maak sowel as kennis of fonetiek en sigwoorde Assesseringstandaard.? Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie. Protokol tot wysiging van die konvensie tussen die regering van die Republiek van Suid-Afrika. Tema 1 Ek en my familie Teken jou stamboom Gebruik die woorde in die blokkies om jou familie se. Verse het die voordeel dat hulle nie laktasiestres het nie en daarom gewoonlik makliker op hitte kom as koeie.

Vervoer Dag 1 85 minute Leermateriaal Telrympie Prente van motors Prent van passasiersboot Getallelyn 0 30 Prentkaart, kolkaart, getal en getalnaam van getal 9 Voorwerpe soos. Vergifnis 'n Sensitiewe en baie moeilike saak om aan te spreek, is die een van vergifnis. Onreg word dikwels aan ons almal gedoen. Terselfdertyd doen ons weer verkeerd aan ander, bewustelik of onbewustelik.

Maak voorsiening vir jou geliefdes na jou dood: Ek dink ons moet n testament maak. Llterêre vertaling as kruiskulturele kommunikasie: Hierdie memandum bestaan uit bladse.

However, letters from practising. Die mees gewildste vrae Hierdie artikel is vertaal vanuit die Nephropathic Cystinosis: A Guide for Parents, Patients and Healthcare professionals. Die gawes van die Heilige Gees - Na aanleiding van Handelinge 2 en 1 Korintiers 14 - In 1 Korintiers 14 spreek die apostel Paulus n netelige kwessie aan in die gemeente van Korinte. Dit gaan oor die spreek.

Lees en leestegnieke 2. Antwoord van n vraestel 1. Lees en leestegnieke Om. Inleiding Die basiese beginsels rondom die verkryging van verklarings van kinders bly dieselfde as die beginsels. Het die Heilige Gees beheer oor jou hele lewe? NG Kerk Miederpark Lees: Ons merk almal op dat: F major Droom, dur, en deel Words and music: The Government Printing Works will not be held responsible for the.

Jan Steyn Preek 23 Februarie Mense wat vir mekaar omgee, groei saam. Wat is geestelike groei? Iemand skryf geestelike groei is. Weke in gesprek met God Welkom op hierdie sewe-weke-reis Daar is n Latynse gesegde in die kerk wat lui: Lex orandi, lex credendi, lex vivendi.

Daar is n gesegde wat sê dat daar in elke huwelik wat meer as n week oud is, gronde vir egskeiding is. Die kuns is egter om deurgaans die gronde vir. IP-NBM 1 De bescheidenheid van een schaker 2 Maar wat betekent dat nu 3 De drie elementen richting onsterfelijkheid Genomics Artifical Intelligence nano robotics 4 De impact van automatisering en robotisering.

Pastoraat aan die mens as wese in gesprek 1. Die mens in gesprek met God God se gesprek met die mens is die begin en die einde van pastoraat. Indien God nie met die mens in gesprek tree nie, kan daar geen. Tension is who you think you should be. Relaxation is who you are. Hoop op God, want ek sal Hom nog loof die verlossing van sy aangesig!

Bring sy wereld na jou wêreld [22 Augustus] 6 3. Comfort Zones [29 Augustus] 9 4. Kwalificatie en validatie item Gewijzigd richtsnoer -Z Toelichting Principle 1.

This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture. Kindertoewyding Ouers wy kinders aan die Here toe volgens n sekere woord beginsel wat die Woord van die Here aan hulle voorhou uit die lewe van Jesus.

Jesus is hulle Verlosser en voorbeeld Broer en hulle. The extremely talented and well-known South African band, Watershed, is performing exclusively here. Fokustyd ek kniel voor ons god Efesiërs 3: Data analysis and findings 4. Sorg vir jou troeteldiere Tyd: The information contained herein is subject.

Start display at page:. Heather McCoy 11 months ago Views: You may More information. Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een More information. Onthou, elke More information. Servikale kanker is 'n tipe kanker wat More information.

Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie More information. Protokol tot wysiging van die konvensie tussen die regering van die Republiek van Suid-Afrika More information. Tema 1 Ek en my familie Teken jou stamboom Gebruik die woorde in die blokkies om jou familie se More information.

Algemene vrae - ontvangers ~ 1 ~ Algemene vrae - ontvangers 1 Moet ek koeie of verse vir ontvangers gebruik? Vervoer Dag 1 85 minute Leermateriaal Telrympie Prente van motors Prent van passasiersboot Getallelyn 0 30 Prentkaart, kolkaart, getal en getalnaam van getal 9 Voorwerpe soos More information.

The information in this report is confidential. So keep this report in a safe place! Ons moes vra hoe die wetenskap aangewend kan word om reg te stel wat verkeerd geloop het. Is dit moontlik om so te sondig dat God se vergifnis nie verkry kan word nie? Remedies in Zuid-Afrika en Europa Redactie: Kortonnen dozen van Tom Lanoye in Afrikaans Llterêre vertaling as kruiskulturele kommunikasie: Letters to the Editor.

However, letters from practising More information. Dit gaan oor die spreek More information. Lees en leestegnieke Studie-metodes Inhoudsopgawe 1. Lees en leestegnieke Om More information. Inleiding Die basiese beginsels rondom die verkryging van verklarings van kinders bly dieselfde as die beginsels More information.

Speech and Drama 0 1 Category 5: Min nuwe bekeerlinge More information. Droom, durf, doe en deel Origil Key: The Government Printing Works will not be held responsible for the More information. Net mense wat toegewyd of committed teenoor mekaar is kan geestelik saam groei: Iemand skryf geestelike groei is More information. The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of services rendered on or after 1 Apri and Exclude VAT.

Weke in gesprek met God Weke in gesprek met God Welkom op hierdie sewe-weke-reis Daar is n Latynse gesegde in die kerk wat lui: Die kuns is egter om deurgaans die gronde vir More information. Total 65 Marks Max Tyd 2½ ure Maks. Pastoraat aan die mens as wese in gesprek Pastoraat aan die mens as wese in gesprek 1.

Indien God nie met die mens in gesprek tree nie, kan daar geen More information. Inleidende besprekeing More information. Monday 13 August 12 Tension is who you think you should be. Seisoene [5 September] More information. Kwalificatie en validatie -Z Annex This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture More information. Die Beginsel uiteengesit Kindertoewyding Ouers wy kinders aan die Here toe volgens n sekere woord beginsel wat die Woord van die Here aan hulle voorhou uit die lewe van Jesus.

Jesus is hulle Verlosser en voorbeeld Broer en hulle More information. Watershed Concert at San Lameer! The extremely talented and well-known South African band, Watershed, is performing exclusively here More information. Data analysis and findings. The information contained herein is subject More information.

To ensure the functioning of the site, we use cookies. We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Het thematische overzicht maakt het bovendien mogelijk snel een globaal inzicht te krijgen in de betekenisopbouw van de door Moormann verzamelde geheimtaalwoordenschat. Er zijn zeven hoofdcategorieën: De hoofdcategorieën zijn in 67 subcategorieën onderverdeeld.

Iedere subcategorie is voor zover mogelijk onderverdeeld in: De keuze en indeling van de thema's in het register is deels opgedrongen door het materiaal, deels subjectief - dat is onvermijdelijk. Hoe werkt het thematisch register? Stel, u wilt alle woorden in de geheimtalen vinden die een persoon aanduiden die geluk of voorspoed heeft. Dan zoekt u eerst in het thematische register naar geluk en voorspoed - personen. Vervolgens raadpleegt u in het register Nederlands - Geheimtaal de genoemde ingangen.

Zo vindt u alle benamingen voor bofferds bijeen. In het register staan alleen de Nederlandse ingangen van het register Nederlands - Geheimtaal, niet de equivalenten in de geheimtalen, omdat het overzicht op deze manier veel compacter kan blijven.

...

Prive ontvangst den haag erotische massage escort

  • Biljartbal in kut meesteres leeuwarden
  • W es Kaapland, maar klink ook daar vir baie sprekers plat negeer na xe: Dis 'n verbreide en volkome natuurlike en verklaarbare oorgang, wat derhalwe in die geval van algemene uitsprake nie moet teegewerk word nie.
  • Biljartbal in kut meesteres leeuwardenNeuken met glijmiddel kutsap


Dis maklik om voorbeelde aan te haal. Leerlinge word geleer om die n van woorde soos mens, dans en kans uit te spreek, i. Maak jy hulle attent op die fout wat hulle begaan, dan kry jy tot antwoord: Maar die letter staan tog daar! So beh66rt die woorde uitgespreek te word! Wat die eerste argument betref: En onthou moet word dat aileen diegenc wat die lewende taal noukeurig waargeneem het, bevoeg en geregtig is om te oordeel oor korrektheid van uitspraak en van taal.

Daar mag geen uitspraak-wetgewing wees sander uitspraak-waarneming nie, ewemin as wat taalreihs mag neergele word wat nie op taalwaarnemings berus nie, op feite soos te sien in die lewende taal van die volk. By kultuurwoorde daarentee kan die saak an~rs st~an. Ons hoor nogal dikwels woorde soos asp{k, kontrrik en minister uitspreek met die hoofklem op die eerste lettergreep: Dat die Hollander die n uitspreek in alledaagse woorde soos mens en kans is egter volstrek geen rede waarom ons dit sou doen nie; inteendeel, dit sou baie onnatuurlik wees ejl'n verkragting van die taaleie.

Wie dit doen, maak hom skuldig aan 'n. By die oorname van die Nederlandse hoofklem by die genoemde kultuurwoorde is dit egter volstrek nie die geval nie: Trouens die meerlettergrepige woord van Romaanse afkoms is in Afrikaans, net soos in Nederlands, o. En laat ons tog nie sommer dink dat deur volgens die letter, die spelling uit te spreek, ons nader aansluit by Nederlands, m. Baie van ons verkeer in die waan dat die Hollander uitspreek Jan-nua-rie, Fe-bru-a-rie, maar hy se Jan-nu- wa-rie [jany va: Ons moet veral waak teen letteruitspraak, d.

Letteruitspraak kan net soveel afkeuring. Ons se,kan", want letteruitspraak is nie onder alle omstandighede af te keur nie.

In die geval van Afrikaans is daar 'n besondere rede waarom baie volgens die letter uitspreek: Net so handel ons wanneer ons begin met 'n dooi taal, soos Latyn, of met 'n vreemde moderne taal, bv.

By 'n kultuurwoord in ons eie taal doen ons dit dikwels ook. Lees is praat op papier. Nou is die gevaar vir letteruitspraak gering in die geval van ou kultuurtale: En terwyl letteruitspraak sy oorsprong vind by die skrif, moet in die allereerste plaas ontho: En hoe ongerymd om die uitspraak sommer te wil plooi na die spelling.

As iemand gevra word wat eerste geko. Goed, maar dan besit die spreektaal, by gewone woorde altans, ook regte wat gaan bo die van die geskrewe woord. Daarom is dit so te betreur dat selfs mense wat op grond van hulle kennis veel beter beh66rt te weet, dikwels handel asof taal uit letters bestaan wat moet uitgespreek word, hoewel sommige weleens nie uitgespreek word nie.

Hy vertel van 'n onderwyseres wat hom op 'n kursusles verbaas gevra het of sy dan in die toekoms kastje mag laat uitspreek kaje [ kafa] - wat die algemene uitspraak in N ederlands is -, aangesien die t tog mos daar staan 4! Hy gaan voort met te se dat as 'n Hollandse leerling die r in fr.

Daarop vra hy of dit nie heilsaam sou wees om 'n letteruitspraak in die moedertaal te belag totdat die spreker van skaamte natuurlik uitspreek nie.

Hierop kan ons amen se wat Afrikaans betref; immers, presies op dieselfde manier as wat die Hollandse onderwyseres dit gedoen het, word ons eie taal deur haar vakgenote dikwels geweld aangedoen. Die ander staaltjie verdien vermelding in geen mindere mate nie.

Hy vertel van 'n onderwyseres wat haar hart daaraan opgehaal het om haar leerlinge die z van,het zonnetje" en die v in,het vogeltje" as z en v te laat uitspreek, i. Ons het lank stilgestaan by e dienste wat 'n uitspraakwoordeboek kan verrig deur die besef te l at posvat ~nie bes~n uit letters nie, maar uit klanke.

Daar's egter ook ander vername voordele wat 'n uitspraakwoordeboek oplewer. Dit moet lei ding gee by die uitspraak van die minder bekende woord; dit moet aantoon dat daar meermale meer as een beskaafde uitspraak van 'n woord bestaan, soms met verskil van spelling. Die oningewyde meen maar alte dikwels dat net een vorm, een uitspraak korrek kan wees en wil dan bcslis wect watter een verwerp moet word.

W aar 'n uitspraak sonder twyfel minder algemeen is, maar tog voldoende bekend om erkenning te ontvang, moet dit uit die woordcboek blyk en in hierdie gcval word dit tussen ronde hakies geplaas. Twee of meer goeie uitsprake kan egter gelykwaardig wees en dan word hulle naas mekaar vermeld. In die laaste geval is dit 'n fout om die een as korrek te bestempel en die ander te verwerp.

Veral in 'n jong taal moet dit nie gedoen word nie: Elke kultuurtaal egter, ook die oudste en beskaafste, lewer meermale verskillende uitsprake op met of sonder verskillende spelling van een en dieselfde woord. Vir Afrikaans wys ons op gevalle soos akkedis, akkeldis en akkerdis; drimpel en drumpel; troebel en troewel en heelwat meer. En mocnie dink dat verskil van U: Dit is eerder die uitsondering; meestal is daar in die geval van verskillende beskaafde uitsprake net een erkende spelling.

Dis gebruiklik om die uitspraak van 'n taal wat oor die algemeen in 'n land geld as die beste, die korrekte, aan te duie as die S. Wat gaat nou ons maatstaf wee. In sy oorsprong gaan die SU. Standaard-Nederlands gaan terug op die taal van die provihsie Holland, wat om geografiese en ekonomiese redes die ander ses provinsies verbygestreef het.

Standaard-Engels weer word teruggebring tot die taal van die hoer. AI is die SU. Om begryplike redes sal hierdie beskaafde, toonaangewende sprekers in groter getalle aanwesig wees in sommige sentrums as in ander.

Die groot verkeersentrums - waaronder die hoofstad gewoonlik die vernaamste is - trek uit die aard van die saak, meer as kleiner stede, sprekers uit aile oorde van die land. Deur omgang met mekaar raak die afwykende, d.

Groot opvoedingsentrums dra, om begryplike redes, veral ook hulle deel by. Die mense met innerlike beskawing, die sogenaamde beter klasse, die ontwikkeldes en gegoedes besit nie noodwendig die beste uitspraak nie. Baie van hierdie persone het miskien aanvanklik veel afwykends, onbeskaafs in hulle uitspraak gehad, maar juis op grond van hulle meerdere kennis, ontwikkeling en geldmiddele bevind hulle hulleself in groter aantalle in die groot verkeersentrums, waar deur wisselwerking die minderbeskaafde uitgeskakel en die meerbeskaafde verbrei word.

Groter stede se bevolking is baie meer wisselend as die van kleineres. Na die hoofstad en die gegoede stand mag dus nie in eerste instansie verwys word as die besitters van die SU. Dis bekend dat in 'n hoofstad soos Londen of Berlyn baie dialeksprekers gevind word, maar om bogenoemde redes mag darem ook gese word dat die gebruikers van sgn. Pas ons nou hierdie opmerkinge toe op die Afrikaanse spraakgebied, dan mag ons die volgende se: Vandaar uit het die SU.

Vandag vind ons die AB. Vanuit kultiveringsentrums soos hierdie word nou die SU. Hierdie afwykinge moet binne redelike perke bly, wat natuurlik nie nader aan te duie is nie. Binne redelike grense le daar in algemene afwykinge egter niks ongerymds nie. W at met,beskaaf" insake uitspraak bedoel word. Herhaaldelik het ons die term,beskaaf" gebruik in verband met uitspraak. Waarop berus non die al- of nie-beskaafde van 'n uitspraak~ Die begrip,beskaaf" op uitspraak toegepas, vloei nie voort uit inherente eienskappe nie, maar berus uitsluitend op algemene gebruik.

Op sigself is die klank wat hier deur sj weergegee word dan ook glad nie minder beskaaf, minder mooi as die van g nie, en, soos bekend is, besit die Engelse en die Duitse taal hope woorde met daardie klank: Omdat dit ewenwel nie gebruiklik is om by egte Afrikaanse woorde die sj-uitspraak toe te laat nie - by woorde van vreemde oorsprong is dit daarentee gewoon, bv.

Wat die vorm betref, is aile taal wat in die volksmond bestaan ewe goed en derhalwc ewe beskaaf as aile ander. Net so is die tennisdrag nie minder goed of beskaaf as die sondagspak nie, maar natuurlik nie vir een en dieselfde geleentheid nie.

Die volgende woorde van Prof. Wyld stel die saak in 'n voortreflike lig: In a word, the other dialects are in reality, and apart from fashion and custom, quite as good as Standard English, considered simply as forms of language; but they have not the same place in general estimation In verband met die beskaafde uitspraak van 'n taal is dit van lewende belang om te onthou dat naas vol vorme van 'n woord daar dikwels ook verswaktes voorkom.

Hierdie laaste is volstrek nie noodwendig minder beskaaf as die eerste nie, maar dit kom op die geleentheid aan. Ons kleed ons verskillend, hoewel volkome korrek, vir verskillende geleenthede; net so kan ons styl, ons woordkeuse en taalvorm verskil na gelang van die onderwerp waaroor ons handel en die persone tot wie ons ons rig.

Ons gebruik vol vorme in gevalle soos: In 'n uitspraakwoordeboek kan oor die algemeen net die vol vorme opgeneem word, maar die verswaktes speel 'n baie belangrike rol. Net so lagwekkend as wat dit kan wees om by 'n bepaalde geleentheid ongepas, hoewel volkome fatsoenlik, gekleed te gaan, net so'n komiese uitwerking kan dit he om die vol vorm te gebruik waar die lewende taal sy verswakte maat vereis. Ons weet dat 'n mens ook te deftig gekleed kan wees en dan net so ontuis kan voel as in die teenoorgestelde geval.

As iemand hom in 'n vreemde land bevind waarvan. Hoekom ~ Praat by nie korrek nie~ Jawel, maar eintlik te korrek, en daardeur boekagtig. Hy vat nog nie na bebore die verskil tussen die geskrewe en die gesproke woord nie; daar's nog nie genoeg kadans en ritme in sy taal nie. Dit alles werk eentonigheid en onnatuurlikheid in die hand. En behalwe die verswakte vorme is daar die tallose assimilasies, wat deur almal wat natuurlik praat, goed in ag geneem moet word.

Sonder assimilasie, die invloed van naburige klanke op mekaar, kan geen enkele taal bestaan nie. Hierdie waarheid kan nie te veel beklemtoon word nie. Sodoende kan 'n klank onder invloed van sy buurman 'n in mindere of meerdere mate ander klankwaarde aanneem as wat hy op sigself besit.

Weliswaar speel assimilasie 'n groter rol in die een taal as in die ander, maar juis in Afrikaans is die omvang van sy werking groot. Om 'n paar voorbeelde te noem: Die assimilasie kan ook volledig wees, soos in die geval van onmoontlik [o mo: Die h van die agtervoegsel -heid word, behalwe by besondere nadruk, meestal gelykgemaak aan die slotkonsonant van die grondwoord, bv.

Ons plaas die [li] tussen hakies om aan te toon dat hy onder bepaalde omstandighede kan uitgespreek word. Wie die wegval van [ li] bier as slordigheid bestempel - 'n opmerking wat meermale gehoor kan word -, verraai groot onkunde ten opsigte van die lewe en die wese van taal. Naas 'n uitspraakwoordeboek moet die ontwikkelde persoon dan ook gebruik maak van 'n hoek met stukke in fonetiese skrif. Daar kry hy dan 'n beeld van die lewende taalvorme, in die gedaantes waaronder hulle onder verskillende omstandighede gebruik word.

En die fonetiese skrif is glad nie moeilik om te lees nie: In die begin sal hy meermale aanstoot neem aan vorme soos getranskribeer in fonetiese skrif.

Hy sal meen dat sodanige uitsprake nie wez: Maar moenie te gou oordeel nie; skort u kritiek op en luister noukeurig na wat rondom u gese word. Dan sal u tot glad ander insigte kom. En as u na deeglike waarneming tog rede het om te verskil, wei, dit hoef nie veel te beteken nie: W at met behoorlik-artikuleer bedoel word. Waar ons die groot belangrikheid van verswakte taalvorme bepleit, moet goed verskil gemaak word tussen behoorlik-artikuleer en slordig-praat.

Ons verdedig nie slordig- of onduidelik-praat nie; hoegenaamd nie. W anneer iemand praat, moet sorg gedra word dat die spraakorgane behoorlik funksioneer, d. Dit is wat bedoel word met, behoorlik-artikuleer". Rekening moet gehou word met die kring van sprekers. Daarteenoor mag algemene uitsprake van beskaafsprekendes in geen geval as vulger bestempel word nie.

Dis hierteen wat ons ten sterkste opkom, die gewoonte naamlik van mense wat nie waargeneem het nie om, sommer uit die hoogte, algemene en beskaafde uitsprake te bestempel as nie-bestaande nie, of as slordighede. Gewaak moet word teen onnatuurlike uitspraak. En gewaak moet word teen onnatuurlike uitsprake; dit kan net so hinderlik wees as slordige uitsprake. Die klinker u, uu [y] en die tweeklank ui [ooy], bv.

Hulle mag egter nie te veel gerond word, soos die Hollander dit doen nie. Dan word dit onnatuurlik en gemaak, en hiermee word die duidelikheid volstrek nie gebaat nie. So ook moet die stemlose konsonante [p, t, k] behoorlik onderskeie word van hulle stemhebbende maats [b, d, g], maar die eerste mag nie skerper uitgespreek word as wat die Mrikaanse taaleie toelaat nie, byvoorbeeld nie so skerp soos in N ederlands of veral Engels nie.

Heelwat Mrikaners maak hulle skuldig aan hierdie onnatuurlike uitspraak, blykbaar in die waan dat die duidelikheid daardeur bevorder word, maar dit is volstrek nie die geval nie.

Daar is geen duidelikheid wat gaan bo die van die beskaafd6 spraak nie, maar nietemin die natuurlike spraak. W aaraan standaarduitspraak te her ken is. Ons het in die voorafgaande paragrawe gesien hoe die standaarduitspraak van 'n taal ontstaan en waar hy te vind is. Waaraan is die SU. Standaarduitspraak is deur verskillende outoriteit6 verskillend omskrywe. Jespersen het gese dat hy die SU.

II As die betrokke verhandeling in sy geheel gelees word, blyk duidelik dat hierdie woorde van Jespersen nie te letterlik opgeneem moet word nie; tog het hy die saak bietjie te eng gestel. N atuurlike sprekers - en dis alleen hulle met wie ons rekening hou - is gewoonlik nooit volkome,dialekvry" nie, d.

Die Engelse vakmanne Lloyd en Sweet het die begrip beter omskrywe. Standaarduitspraak is dus nie sonder meer die uitspraak van die beskaafdes, die ontwikkeldes, die vooraanstaandes nie; dis ook nie sommer te bestempel as die uitspraak wat jy in hierdie of daardie stad te hore kry nie; nee, dis die uitspraak wat die algemene die meeste nastreef en die afwykende die meeste vermy; dis die uitspraak wat jou die beste laat verstaan word oor die hele spraakgebied.

Hierdie standaarduitspraak is nie noodwendig die uitspraak van de meeste sprekers nie - dis nie bloot 'n saak van aantalle nie -, maar dis wel die uitspraak van die meeste toonaangewende sprekers. Uit die voorgaande blyk duidelik dat die bestaan van 'n standaarduitspraak nie beteken eenvormigheid van uitspraak nie.

Volstrekte eenvormigheid van uitspraak bestaan daar nie. Gelukkig nie, want as dit bestaan het, sou dit vir die taal beteken het verstarring en uiteindelik die dood. Taal is 'n lewende verskynsel en tewens 'n sosiale verskynsel, d. So lank as wat 'n taal lewe, so lank sal daar verskille in uitspraak wees, ook tussen natuurliksprekende beskaafde sprekers. Natuurlik, die verskille wat ons hier op die oog het, is van betreklike aard en kom geleidelik.

Die lewe en wese van taal bring dus mee dat daar verskille in uitspraak sal wees, maar ten spyte van hierdie onvermydelike en dus natuurlike verskille bestaan daar wei deeglik eenheid van uitspraak, maar 'n eenheid in verskeidenheid. Diegene van ons wat die Mrikaanse taal doseer op skool en aan die universiteit moet natuurlik Ieiding gee insake uitspraak, maar daarby moet ons veral oppas dat ons nie doktriner of gekunsteld word nie.

Ons moenie sommer klaar staan met die opmerking: Hierdie uitspraak kom nie voor nie! Geen mens se dit nie, altans geen beskaafde spreker nie! Leiding gee beteken nie domineer nie: Gekunsteld mag ons nie wees nie, maar veral diegene van ons wat in die openbaar optree: Navolging is hier iets natuurliks, dis geen na-aping nie; maar omdat ons nagevolg word, moet ons versigtig wees, want ons kan goed doen, maar ook kwaad. M eer as een uitspraak kan korrek wees. Ons sluit hierdie afdeling af met die raak woorde van wyle die twee Hollandse professore Zwaardemaker en Eijkman in hulle bekende,leerboek der Phonetiek": Hij zal daarbij ervaren, hoe voorzichtig men moet zijn met de uitspraak van een ander af te keuren; hoe gevaarlijk het is te beweren, dat,iedereen.

In verb and met standaarduitspraak verwys ons die belangstellende leser na die volgende werke en artikels: J; ook te vind in sy Verz. Die work bevat baie tekste in fonetiese skrif. Sur le Frant;ais a la radio en France, 3 E. Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging, bl. Die woorde lui as volg: Laute mit Buchstabon, Aussprache mit Schrift zu verwechselen und der geschriebenen Form der Sprache eine zu grosse Bedeutung beizumessen; und dennoch ist dies ein Irrtum, in dem wir allo, mehr odor weniger unbewusst, von der Schule her erzogen worden sind; und der sich oft 'lelbst da.

Prinzipien der Sprachgeschichte, bl Max Niemeyer, Die Schrift ist nicht nur nicht die Sprache selbst, sondern sie ist derselben auch in keiner Weise adaquat". Wyld se in Modern Language Teaching, Dec. Die Londense oorsprong is eerste aangetoon deur Morsbach in Ueber den U rsprung der- N euenglischen Schriftsprache, ; op die aandeel van Oxford, Norfolk en Suffolk is eerste gewys deur Dibelius in Anglia, jaar.

Modern Language Teaching, Dec. Wyld, The Growth of English, bl. Die letterlike woorde van Jespersen lui as volg: Fon Leerboek der Phonetiek, bl.

Daar is maar een manier om die uitspraak duidelik en korrek voor te stel en dit is deur gebruik te maak van wat genoem word 'n fonetiese alfabet.

Gewoonlik word gedink dat dit moeilik is om fonetiese skrif te lees, maar dit is glad nie die geval nie. Die rede hiervoor is dat by fonetiese skrif in hoofsaak van geen nuwe lettertekens gebruik gemaak word nie, maar die gewone volgens vaste beginsels aangewend word. Hierdie beginsels is in hoofsaak twee in getal: Met 'n klein bietjie moeite kom die ontwikkelde leser baie gou oor die weg met die fonetiese letter. Daar is meer as cen fonetiese alfabet, maar hulle verskil nie baie van mekaar nie.

Die bekendste is die van die,internasionale Fonetiese Vereniging van Parys" en dit is wat deur ons gebruik word. Ons laat hicr 'n lys volg van die gebruikte tekens en daarnaas 'n woord in die gewone spelling waarin die klank gehoor word. Gevind sal word dat daar nog geen dosyn tekens is wat nie in ons spelling van Afrikaans voorkom nie en dan nog is dit meestal bloot die gewone letter met 'n toevoegseltjie daarby, of die gewone letter onderstebo.

Klinkers Die fonetiese letter staan in hierdie lys tussen vierkantige hakies. Van praktiese standpunt beskou, is dit nie nodig om meer as twee kwantiteite te erken nie, nl. Egte lang klinkers, soos bv. Genasaleerde Klinkers Wanneer 'n klinker genasaleer word, beteken dit dat die n: Hy is lank word dus in fonetiese skrif vergesel van 'n volgende dubbelpunt wanneer hy die hoofklem dra, maar kan by verswakte nadruk soms sy lengte behou. Die gewoonste posisie vir nasalering in Afrikaans is die voor 'n frikatief, kyk 9, nr.

J lank en met hoofkl. Fon Die gewone tweeklanke is die volgende: Sommige skrywers plaas dit egter op die end, met die oog daarop dat die diftong eintlik 'n eenheid vorm. Tweeklanke kan ook genasaleer word, net soos klinkers en in dieselfde posisies, maar die verskynsel is hier baie meer beperk. Fon " " g, sj in genie, " " sjarmant, Fon tj in tjek, Dis gebruiklik om lengte by medeklinkers voor te stel deur die betrokke letter dubbel te skrywe dus nie deur 'n volgende dubbelpunt, soos by klinkers nie , bv.

Fon In fonetiese skrif word geen hoofletters gebruik nie, net klein letters. Fon Die medeklinkers wat sillabies voorkom, is die l, m, n, en r. Om die besondere karakter funksie van die klank in hierdie geval aan te duie, word 'n klein loodregte strepie onder die betrokke letter geplaas, aldus: Die woord word dan getranskribeer [ breytl -], nie [ breytan] nie: Sillabiese konsonante is nie gewoon in Afrikaans nie, maar wel in Engels en Duits; vgl.

I Gebruiksaanwysings en nadere besonderhede omtrent bepaalde klanke Van die gebruik van 'n loodregte strepie, aldus: I, in 'n woord, beide gewone en fonetiese skrif, om te kenne te gee dat w: Dit het misverstand veroorsaak. Die gebruik van ronde hakies, aldus: W anneer 'n woord of gedeeltes daarvan egter agteraan tussen geplaas word, gee dit te kenne dat sodanige uitspraak minder gewoon is: Waar verskillende spellings, vorme of uitsprake gelykwaardig is, word hulle eenvoudig naasmekaar geplaas, sonder,of" te gebruik, bv.

Dis gebruiklik om fonetiese skrif tussen vierkantige hakies, aldus: Ons maak hiervan net gebruik versover die duidelikheid dit vereis. By woorde in fonetiese skrif word die hoofklem deur 'n loodregte strepie bo die lyn aangeduie by meerlettergrepige woorde, maar nie by eenlettergrepiges nie.

Gewoonlik staan die hoofklem voor die betrokke lettergreep, nie voor die betrokke klinker nie, bv. Buigingsuitgange word net gegee versover duidelikheid aangaande uitspraak dit vereis, bv. Die -ge- van die voltooide deelwoord word net ingevoeg waar sommige sprekers die voorafgaande klinker van die voorvoegsel nasaleer onder invloed v. Dit spaar baie ruimte uit. Die kort en lang a verskil in Mrikaans oor die algemeen 'n bietjie in kwaliteit: In fonetiese skrif word die helder a deur [a] voorgestel, die dowwe deur [a].

Ons gebruik in albei gevalle, kort sowel as lank, net die teken [a], omdat die verskil in kwaliteit betreklik gering en altwee klanke aan die dowwe kant is. In N ederlands is die verskil in kwaliteit groot en, net andersom as in Afrikaans, is die kort a dof en die lange helder, bv.

Sommige Afrikaners probeer om die Nederlandse ana te aap, maar hierdie onnatuurlikheid is baie steurend en sterk af te keur. Let op dat die [ e] in die tweede geval kort is. In dieselfde streke hel die [ o: In die tweede geval is die [o] eweneens kort.

Die afwykinge is nie as standaard te beskou nie.. Voor 'n verbinding van [], [n] of [r] met een of meer konsonante, veral [p], [t] of [k], word 'n kort klinker, meestal [s] of [o] deur sommige beskaafde sprekers verleng, maar nie aile woorde word hierdeur aangetas nie, en daar kan nogal verskil bestaan van streek tot streek ten opsigte van watter woorde die verlenging besit en watter nie.

By 'n paar woorde is die verlenging algemeen, o. Sommige beskaafde sprekers spreek die eerste van twee [a]'s in opmekaarvolgende lettergrepe uit as [i]: Afrikaanse klinkers wat nie die hoofklem dra nie het 'n neiging om oor te gaan tot die middelmond-klinker [a], veral by woorde in alledaagse gebruik: Dis 'n verbreide en volkome natuurlike en verklaarbare oorgang, wat derhalwe in die geval van algemene uitsprake nie moet teegewerk word nie.

Dit sou letteruitspraak wees; kyk Lang klinkers wat nie die hoofklem dra nie vertoon die neiging om verkort te word: By woorde van vreemde Romaanse oorsprong erken ons ten opsigte van die klankwaarde vane en o in 'n lettergreep met byklem twee taallae: Hier word die ander klankwaardes van e en o oor die algemeen nie as gelykwaardig beskou nie, maar uit die aard van die saak sal sommige.

Ook kan hier van invloed wees die leeftyd van die spreker en die kanaal waarlangs hy eerste met die woord bekend geraak het. Vergelyk vir verdere besonderhede Afr. Oor die algemeen word die genasaleerde klinker net in hierdie geval in die Woordeboek aangeduie, maar onthou moet word dat beskaafde sprekers ook dikwels in ander gevalle nasaleer.

Daar kan dan ewenwel heelwat verskil bestaan van gebied op gebied en selfs van persoon op persoon. Die ruimte laat nie toe om dit alles aan te duie nie.

Kultuurwoorde kan uit die aard van die saak 'n uitsondering vorm op die norm soos hier geformuleer. Die [I] is die sgn. Die [o] is die kort, oop o van Engels, maar dit staan in die werklikheid na aan [a], kan dus 'n [a]-agtige [o] genoem word, bv. Dink maar aan die uitspraak wat Engelse gee aan die familienaam Bosman, nl. Aanvanklik vat die Afrikaner nie die besondere klankwaarde van hierdie twee klinkers nie, maar dit kan sonder baie moeite aangeleer word. Tussen 'n klinker en volgende [c], mits die vokaal die hoofklem dra en self geen [i] is nie, word in mindere of meerdere mate 'n [i] gehoor: Daar is selfs geen verskil in uitspraak tussen baadjie en baaitjie nie.

Die [i] is veral duidelik te hoor wanneer 'n [p. Fon Afgesien van 'n paar woorde, soos atjar en blatjang, kom hierdie verskynsel net voor voor die verkleiningsuitgang -djie, -tjie [-ci]. Dis volstrek geen blote,slordigheid van uitspraak", soos die leek dit dikwels bestempel nie, maar is algemeen by wie natuurlik praat en is oorgeerwe uit Nederlands.

In die fonetiese transkripsie stel [-], wat nie aan die end van 'n reel voorkom nie en voor 'n klinker staan, voor dat die klinker hard insit, dit is meu 'n glottisslang gewone fonetiese teken is [?.

Dit word in saamgestelde en afgeleide woorde gehoor waar die twee gedeeltes geskeie aangevoel word, 'n fonetiese,naatverskynsel" dus. W aar die klinker die klem dra, word die hiaatstrepie nie in die transkripsie gebruik nie, want aile Mrikaanse aanvangsklinkers met klemtoon sit hard in. Dus bo-oor [ bo: Baie beskaafde sprekers vervang, in mindere of meerdere mate, die verkleiningsuitgang [-ci] deur [-ki]; vgl.

Fon Dit word nie in die Woordeboek aangeduie nie. Heelwat beskaafde sprekers laat intervokale [d] oorgaan tot [r], bv. Slegs by enkele woorde is dit in die Woordeboek aangeduie. Fon Dis algemeen dat die agtervoegsel-heid [-. By heelwat beskaafde sprekers gebeur dit ook al gaan die grondwoord nie op g [x] uit nie, bv.

Dit word nie in die Woordeboek aangeduie nie. Soms besit die vorm [-xeit] vir hierdie sprekers 'n ongunstige gevoelswaarde, bv. V gl As norm word aangeneem dat [n] oorgaan tot [m] voor 'n bilabiaal, bv. Die [n] kan egter behoue bly by besondere nadruk en by minder alledaagse woorde. Die palatale nasaal [Jl] is die klankwaarde van n voor die verkleiningsuitgang -djie, -tjie: By [n] is die punt van die tong agter die botande, maar by [Jl] agter die ondertande. Afgesien van die verkleinwoord kom [Jl] net voor by woorde van vreemde oorsprong, maar nooit aan die begin van 'n woord nie.

Baie Afrikaners, veral langs die kus van die Kaapprovinsie, bry hulle [r ], wat in fonetiese skrif deur 'die teken [R] voorgestel word. Dit word nie in die Woordeboek aangegee nie. Vergelyk vir die,bry-r" Afr. Fon Die frikatief [3] is beperk tot 'n hoogs enkele woord van Franse oorsprong en selfs dan word hy meestal vervang deur sy stemlose maat UJ, bv.

Ewe-eens kom die stemhebbende affrikaat [d3] dit bchoort eintlik 'n kombinasie v. Weliswaar kan [d3] ook nog gehoor word vir [j] by 'n gering aantal beskaafsprekendes in die Kaap en naaste omgewing, maar dis nie standaard nie en is besig om te verdwyn. Fon Na medeklinkers word w deur baie Afrikaners - miskien die meeste - as [u] uitgespreek, d. Omdat, geheel ten onregte, op skool dikwels geleer word dat die bilabiale uitspraak ontoelaatbaar is, word beide in die Woordeboek aangegee, bv.

Tussen klinkers word g [x] in die meervoud by egte Afrikaanse woorde woorde v. Germaanse oorsprong meestal uitgestoot, bv. Heelwat beskaafde sprekers bewaar die klank egter as [g], dus [ o: Hierdie uitspraak word erken, maar nie in die Woordeboek aangegee nie. Fon , Let op dat by uitstoting v. In die meervoud van selfstandige naamwoorde van vreemde afkoms op -g gewoonlik woorde op -oog kan die g uitgestoot word of as [x] bewaar word, terwyl die minderheid dit as [g] uitspreek, bv.

In die gewone spelling is daar geen aparte teken vir die [g]-uitspraak nie, m. Die dentale frikatief [5] en sy stemlose maat [0], asook die bilabiale frikatief [w] bestaan nie in egte Afrikaanse woorde nie, maar is gewoon in Engels. Afrikaanse Fonetiek deur T. Gr, -s aanbod, -biedinge, -biedings, of aanbot, -te a: IJXG- aanbrandsel, -s a: IJxaaaneen; -flans an e: Uln is by hoofklem oor d.

XGSin aangesig, -te 'a: IJ-, -te aanklam, aange- a: IJXGaanldee, -klee, -kleed, aange 'a: G aanpiekel, aange- 'a: IJxaaanskrywing, -e, -s 'a: IJxaaansluiting, -e, -s 'a: IJxeaanstaande a at a: IJXG- 4 aantrek aansteek, aange- 'a: Jxaaantonende - wys a: IJxaaanvoegende - wys a: IJxaaanwerf, -werwe, aange- 'a: Attila atila attraksie, -s a traksi, -s attributief, -tiewe atriby tif, b naam v.

B atra-, - tiva aubade o ba: B's Danie, Drie Vertellings deur M. De Balzac Bamangwato bamaij wa: Gr bedrieg kyk o. JlCi, -s beer, here be: WIJSdabat begrotingsrede ba xro: Ida bevoorreg, -te; -ting ba 'fo: I biseps 'bissps bisillabies bisa la: I ant; -Ian d er bolandisme bo: Jei boon toe bo: Bourgondie; -r bur xondie; -r Bourgondies bur xondis Bourke be: I Brahmaan; -s bro x ma: Bretagne , -s bro ton, -s Bretons bn.

Boekarest Buchner 'buxnar 39 buitepos Biichner 'byxnar Du. Kanada Canadees kyk o. Hoe werkt het thematisch register?

Stel, u wilt alle woorden in de geheimtalen vinden die een persoon aanduiden die geluk of voorspoed heeft. Dan zoekt u eerst in het thematische register naar geluk en voorspoed - personen.

Vervolgens raadpleegt u in het register Nederlands - Geheimtaal de genoemde ingangen. Zo vindt u alle benamingen voor bofferds bijeen. In het register staan alleen de Nederlandse ingangen van het register Nederlands - Geheimtaal, niet de equivalenten in de geheimtalen, omdat het overzicht op deze manier veel compacter kan blijven.

De geheimtalen meer over deze titel. Inleiding Het thematische register is een hulpmiddel om in het register Nederlands - Geheimtaal de geheimtaalwoorden binnen een bepaald thema bijeen te zoeken. Thematische samenvatting van de Nederlandse ingangen. Mensen en hun eigenschappen mannelijke personen afgedankte koloniaal, deze persoon, drommel, gezel, heer, jongen, Jozef, kerel, knaap, lummel, man, mannetje, meneer, mens, mijnheer, ouwe rukker - aanduidingen van identiteit: Cultuuruitingen eten en drinken - personen: