Pjes anaal gratis sex aan huis

pjes anaal gratis sex aan huis

Geweldige anale seks met een brunette Amateur anale seks scene 3 Anale seks op de bank 2 Anale amateur seks Anale seks is de beste seks 1 Grote tieten anale seks twee Krystal Boyd geniet van anale seks Hete anale seks tussen een jong stel Kleine meid houdt van anale seks Heerlijke anale seks Susan heeft anale seks voor de eerste keer De kleine Foxy Di krijgt een mooi portie anale seks Zeer intense anale seks Perverse en fetisjist anale seks Kontvingeren en anale seks Jong emo getatoeëerd meisje heeft anale seks Amateur anale seks 7 Anale amateur seks met Milf Tiener Claudia leert wat anale seks is Anale seks met een Duitse Roodharige meid spreid wijd en krijgt anale seks Adverteer hier Contact Webmasters Account: Login Register Mobile Version.

Blonde meid wil een trio in de kroeg. Tijdens de seks pist hij in haar bek. Secretaresse trekt haar baas af met haar voetjes. Lekker geil in het openbaar neuken. Bloedmooie meid wil lekker hard neuken. Milf laat haar man in zijn kont neuken door een shemale. Super sexy blondine begint de dag met een orgasme.

Constant geile latina wil een lekkere grote lul. Honingzoet reetje wordt anaal geneukt. Superhete babe stript en speelt met een dildo. Supergeil blondje met cowboy hoed masturbeert bij een windmolen. Brunette wordt hardhandig anaal afgepaald. Honingzoete Arabische meid wil een lul in haar reet. Mooie sexy meid masturbeert met een dildo.

Warme bukake voor een blonde pijpslet.

Gratis pjes com sexs kijkenpjes anaal gratis sex aan huis

Geweldige anale seks met een brunette Amateur anale seks scene 3 Anale seks op de bank 2 Anale amateur seks Anale seks is de beste seks 1 Grote tieten anale seks twee Krystal Boyd geniet van anale seks Hete anale seks tussen een jong stel Kleine meid houdt van anale seks Heerlijke anale seks Susan heeft anale seks voor de eerste keer De kleine Foxy Di krijgt een mooi portie anale seks Zeer intense anale seks Perverse en fetisjist anale seks Kontvingeren en anale seks Jong emo getatoeëerd meisje heeft anale seks Amateur anale seks 7 Anale amateur seks met Milf Tiener Claudia leert wat anale seks is Anale seks met een Duitse Roodharige meid spreid wijd en krijgt anale seks Adverteer hier Contact Webmasters Account: Login Register Mobile Version.

Blonde meid wil een trio in de kroeg. Tijdens de seks pist hij in haar bek. Secretaresse trekt haar baas af met haar voetjes. Lekker geil in het openbaar neuken. Bloedmooie meid wil lekker hard neuken. Milf laat haar man in zijn kont neuken door een shemale. Super sexy blondine begint de dag met een orgasme. Constant geile latina wil een lekkere grote lul. Honingzoet reetje wordt anaal geneukt.

Superhete babe stript en speelt met een dildo. Supergeil blondje met cowboy hoed masturbeert bij een windmolen. Brunette wordt hardhandig anaal afgepaald. Honingzoete Arabische meid wil een lul in haar reet. Mooie sexy meid masturbeert met een dildo. Warme bukake voor een blonde pijpslet.Geile Spaanse heeft anale seks Ruige anale seks Anale seks met Jynx Maze Dubbele anale seks Geweldige anale seks met een brunette Amateur anale seks scene 3 Anale seks op de bank 2 Anale amateur seks Anale seks is de beste seks 1 Grote tieten anale seks twee Krystal Boyd geniet van anale seks Hete anale seks tussen een jong stel Kleine meid houdt van anale seks Heerlijke anale seks Susan heeft anale seks voor de eerste keer De kleine Foxy Di krijgt een mooi portie anale seks Zeer intense anale seks Perverse en fetisjist anale seks Kontvingeren en anale seks Jong emo getatoeëerd meisje heeft anale seks Amateur anale seks 7 Anale amateur seks met Milf Tiener Claudia leert wat anale seks is Twee rede- nen deden hem echter van die verandering afzîen: DB Vbies in uitgegeyen , met portret.

In de Noordsche tongyallen leert men de taal meer om de taal zelve , of om hare be- trekking op ene andere na te sporen. Hij was daartoe mede aangespoord door zijn vriend den geleerden taalkenner Albebt ten Bboecke Hoeksotra, die reeds in eene vergeefeche poging deed om eene nieuwe uitgaaf van Gysbbet Jacobs met taalkundige ophelderingen uit te geven Aant.

Ook de Hoogleeraar Koopmans stond hem daartoe aan, daar dezein het tweede deel zijner Bedevoe- ringen en Verhandelingen een tweede en verbeterde uit- gaaf van zîjne rede over Gysbebt wilde opnemen. Toen deze in verscheen, maakte hij daarin bl. Maar voor zijne vereering van den dichter was dit niet genoeg. Hij was het genie, waarom gelijktijdige geesten van minderen rang zich heen scharen: Hij sprak er over met eenige vrienden, die het plan goedkeurden, dadelijk het geld er voor toe- zegden, en de uitvoering opdroegen aan het Departe- ment der Maatschappij: Wie uwer weet het niet, hoe gelukkig dît plan is uitgevoerd?

Maar, aan dîe zeden vastgehouden , Wat dan moog zînken , wat verouden , Ons Friesland wankelt nimmermeer. Mbingx vak Hühalda, den tachtîgjarîgen Hoogleeraar E. Wassenbebgh, de dichters R. Voor den redenaar zelven was het feest vooral van gunstîg gevolg door dien hij zich daardoor de gelegenheid geopend zag tot eene nadere kennismaking zoowel met bovengenoemde personen als met andere geleerden, vooral met J. VAN Leeuwen , Mr. Eerst in verscheen dit als een lijvig boekdeel , waar- în de belangrijke Toelichtîng der redevoering, met levens- schetsen van al de personen , die tot Gysbebt in betrekking stonden , werd vooraf gegaan door een aantal stukken van den dichter en zijne tijdgenooten en van andere van onbe- kend belang.

Doch de onvolledigheîd van dezen arbeîd, welke altijd îs te betreuren, vergoedde Halbebtsma later door de mededeelîng van eene aesthetische beschou- DR. Dank, grooten dank verdient hij nogtans voor hetgeen hij gaf , waardoor hij ons Gtsbebt in al zijne voortrefielijkheid heeft doen kennen en leeren bewonderen.

Hiermede had hij eene eerste levenstaak vervuld. Eene tweede was niet minder belangrijk. De stedelingen bezweken voor den invloed van den HoUandschen tongval , die nu ook de haar trouw gebleven landbewoners bedreigt.

Zou het nîet mogelijk zijn, vroeg ikmijzelven, dezegnjze dochter der Germaansche oudheid nog wat zuîverder en langer te doen stand houden , dan zij , aan haar lot over- gelaten, doen zou?

Het moeilijkste in dezen was , om stukjes te vînden , wier éénvoud în denk- beeld en uitdrukkîng met zo veel korrelen zouts gemengd was , dat zij , door de ongeletterden begrepen , tevens op de tong der meer beschaafden niet laf zouden wezen.

Het vond on- gemeenen bijval , en wekte bij velen het verlangen op naar eene tweede uitgaaf. Deze verscheen în en bevatte ook stukken van grooter omvang zoo înproza als poêzij van beîde broeders.

Dît plan werd begunstîgd door het Frîesch Genootschap, dat van hem eenîge rege- len van spelling voor de Frîesche taal verzocht. Die re- gelen, uît bepaalde beginselen ontvouwd, gaf hij în eene spraakkunst, welke, met eene vergelijkende toepassîng op verzen van Gysbebt, zîjn broeder en Boosjen, în een stuk van 76 bl. Op nieuw was de inhoud met vele verzen en prozastukken van hem en zijn broeder vermeer- derd; terwijl een uitvoerig voorberigt ophelderîngen gaf, ten einde die veranderde spelling îngang te doen vînden.

De dankbaarheid der Friezen voor deze nieuwe grepen in hun volksleven, voor deze nieuwe verheerlijking van hunne volkstaal, welke zij eerst nu op den regten prijs hadden leeren schatten, was zöögroot, dat degrootsteuit- gaaf eerlang was uitverkocht.

In werd wel een nîeuwe druk begonnen, doch ook na 8 vellen weder ge- staakt. De broeders genoten dus veel voldoening van hunne edele poging, ter lîefde van de taal en van hun volk ondemomen, en vonden daarîn genoegzame aansporing om dien opgewekten geest door nieuwe letter- vruchten levendig te houden.

Wieher- innert zîch daarin niet Dr. Gedurende vele jaren schenen de broeders nu te zwijgen; doch dit was ook enkel schijn: Eeltjé , die hîerin weder zulke gelukkige proeven gaf zoowel van een- voud en teederheid als van luim en rijkdom van taal , was het eînde nader bij dan zich liet verwachten , daar op den 22 Maart alle Frîezen zijn overlijden diep betreur- den, nadat het hem nog vergund was geweest de Jonker' boer te voltooijen en mij ter uitgave op te dragen.

Joost daarentegen werd nog een aantal jaren gegund om nog veel, zeer veel te werken en ook nog în zijn laatste levensjaar een nieuwen druk van al hunne Friesche volksgeschriften ter perse te kunnen leg- gen.

Of werden wij în het vorige jaar nîet verrast door het ontvangen eener eerste aflevering van de Rimen ind Teltsjes fen de Brodrren Halbebtsma, waarîn al hetvroe- ger uitgegevene bijeenverzameld en ook vermeerderd zou worden met verscheîdene onuîtgegevene stukken? Van de laatste zijn er reeds eenîge opgenomen in de tweede afleverîng, waarvan hij, met veel moeîte en zorg, nog de uitgaaf mogt voorbereîden, doch, helaas!

Gelukkîg , dat der voortzetting geene beletselen în den weg staan en dat wîj de voltooijîng van het geheel in 13 afl. Hierdoor zal voldaan worden aan de groote belangstellîng en bijval , welke ook deze uîtgaaf , vooral onder den boerenstand , mogt ten deel vallen. Het geheel zal voor onze letterkunde een waardîg monument zijn van geniale opvattîng der verschiUende toe- Dtt J. Hiermede had Halbbbtsma alzoo eene tweede levenstaak vervuld , waardoor de naam der broeders în de harten der îriezen duurzaam zal blijven leven.

Maar aan de beoefening van de taal zelve, van hare vormen en gronden , afleîdîng en ver- wantschap , dialecten en verklarîng — daaraan heeft H[al- BEBTSMA zîjn gansche leven door bovendîen een groot deel zijner krachten gewijd.

Zien wij, in hoeverre hij deze derde levenstaak mogt volbrengen. Nadat hij in van Bolsward naar Deventer was be- roepen, legde hij in de verklarîng af: Elk jaar, dat hij gedurende eenige weken in Friesland en vooral op zijne Zalhe Westerend bîj Workum vertoefde, beluisterde zijn fijn taalgehoor de ge- sprekken der landbewoners , en telkens kwam hij terug met een schat van nîeuwe woorden , wîjzigingen en spraak- wendîngen, welke hij dadelijk in zijn zakboekje had opge- teekend.

Eerst deed ik zulks bij massa's, bij den tongval van den zuîdhoek, van den kleihoek en de zeven wouden ; vervolgens bij enkele plaatsen , die zich door oude bijzonderheden kenmerkten. Daama ben îk overgestoken naar de Prîesche eîlanden en heb mijne na- sporîngen vervolgd op Marken.

Later vertoefde îk oprfer Schelling en Ameland. Telkens heb ik overal de taalklanken der verschillende inwoners met alle aandacht beluisterd, ten einde er het wezen en den hoofdzetel van te bepalen.

Doch mijne hoofdstudie in dezen bepaalde zich toch tot het Friesch. Eerst hield de regeling van de Friesche spelling hem bezig ; toen eene vergelijking van het oud en nieuw Friesch met het Angel- saksisch, ten behoeve van zijn vriend J.

Nadat hij fragmenten van Maerlant en den Parcival had mtgegeven , Naoogst II , noodigde die klasse hem uit, om op het door haar oitge- geven vierde deel van Maerlanl's Spiegel Bistoriael breedere aanteêkeningen te maken« Op vrelk eene groote schaal Halbestsma de volvoerîng van deze taak aanlegde en met welk een magt van geleerdheid, vemuft en ijver hij haar volvoerde, moge het zware boek van bladz.

Diefenbagh , in hem een geleerdm beoordeelaar, die ook Prof. In yereerde ook de Koning hem door de benoeming tot Ridder der orde van den Nederl. De Koning van Pruissen schonk hem de medallle van verdiensten. Maandschrift en het le dl. Of gaf hij daarvan geene blijken in sommige ver- handelingen , welke in de twee deelen zijner te weinig bekende Naoogst voorkomen? Prins Loüis Lucien Bo- HAPABTEy te Londen verbUjf houdende, had sedert eenige jaren oit hoogen zin voor wetenschap van het Evangelie van Matthens en andere stukken ongeveer honderd vertalingen in onderscheidene tongvallen van Europa doen vervaardi- gen en op zijne kosten laten drukken.

Yan al deze uit- gaven, niet in den handel te bekomen, schonk de Frins een ex. JJ Maar dit alleen was hem niet genoeg. Hij deed dit in eene uitvoe- rige verhandeling groot 78 bl. In dat zelfde deel gaf hij ook eene even breede als geleerde be- oordeeling van Bënde Bbndsen's grammatica der Noord- Eriesche taal, door den Hoogl. Koenen, die zich eene aanzienlijke geldeiyke opoffering had getroost om zich in het bezit te stellen yan het handschrift, drukt de Hoogl.

Nu besloot hij eindelijk tot de bewerking voor de pers en ving eerlang met het drukken voor eigene re- kening aan. Met noeste vlijt en zeldzame volharding wijdde hij aan dit hoofdwerk, als zijn levensdoel, al de krachten van zijn sterken geest, die, zelden tevreden, eene bijna onbereikbare volmaaktheid beoogde. In dien arbeid zocht hij ook verademing bij het leed , dat hem bij herhaling zoo grievend trof. Doch hoe helder zijn geest was en bleef , toonde hij nog in den schoonen brief , welke hij in Januarij aan Dr.

Anderhalf jaar te voren had hij daar- omtrent déze beschikking gemaakt , dat zijn zoon Dr. Dit verzoek was reeds den 24 Dec. Nog is aan de reeks der geschriften , aan de bloote op- somming van den wetenschappelijken arbeid van onzen vriend, hoe kort ook zamengevat, geen einde. Na de vermelding van hetgeen hij voor Otsbebt, voor het volk en voor de taalstudie heeft verrigt, rest ons nog,alseene vierde levenstaak, te gewagen van zijne verdiensten als geschîed- en oudheidkundige en van zijne overige geschrîften ,,op het gebied des goeden smaaks of der karakterkennis.

Dit voortreffelijk , te weinig bekwde werk , vooraifeegaan door een uitvoerig Voorbericht, waaraan ik veel omtrent de rigting zijner studien kon ontleenen, had een vreemden vorm. Uit höogachting voor hem liet de Baron M.

Wij , die 2ijne veelvnldige bemoeijingen op vretenscbappelijk gebied kennen, gdooven gaarne zijne betuigîng: Zeer bevriend werd h§ spoedig met een tijdelijk inwoner van Deventerj den Kolonel der dragonders Fbedebis: Nog een ander blijk van die vereering is er over. Ook în de nederd. Van dien Almanak voor oudheid en lelteren, onder de redaktie van P. Vroeger was ik in de geiegenheid verscheîdene daarvan , zoover ze de taalstudie betroffen , te vermelden ; hîer moet ik u dus de overîge her- înneren.

Het zijn uîtvoerige verhandelingen, waarin hij heer- lijke proeven gaf van eene smaakvolle behandeling van onderwerpen uît de oudheid en het sociale leven, of în onderlîng verband, waarbij hij zijn geestige pen vrij spel gaf om het heden en verleden met elkaâr în vergeUjkîng te brengen, en de dwaasheden onzer eeuw soms duchtîg te hekelen.

Belangrijk vooral was zijne redevoerîng over degevolgen van het vervoer door Sloonif welke hîj în voordroeg în de tweede klasse van het Konînklijk Nederlandsch In- stituut, en waarvan hij de present-exx. Want ook în zijne altîjd intressante gesprekken behandelde hij gaame de socîale vraagstukken van den dag, en kon hij nîet nalaten de dwalîngen en verkeerde begrîppen zijner tijdgenooten zoowel emstîg als luimig te bestrijden.

Ik heb ze hier op onze ge- brulken en opvoeding toegepast, en getoond, dat zy vruchtbaar kunnen zgn in de gewigtigste lessen voor het dageiyksche leven en het geluk van den Staat" t Mr. Wilt gij daarvan een voorbeeld? Vîer-en-dertîg jaren îs het geleden , dat Halbebtsma op deze zelfde plaats stond en în de Frîesche taal eene waar- dîge hulde der vrîendschap bragt aan den dichter Salvebda , onderwijzer te Wons.

De oudsten uwer herînneren zîch zeker nog met mij, hoe wij aan zijue lîppen hîngen, hoe wîj al nader bij den spreker schîkten, opdat ons geen woord mogt ontgaan, en hoe velen onzer den zakdoek moesten uîthalen om de tranen af te wîsschen , waartoe dîe roerende rede ons had bewogen wegens het rampzalîg lot van dîen verdîenstelijken man. Weêr verlîepen 25 jaren. Nu ontvîel hem ook zijn oude trouwe vrîend Einse Posthu- MUS , predîkant te Waaxens , mînder genîaal dîchter , meer een man van een oorspronkelîjk karakter en vooral grondîg taalkenner.

Hij , gelijk Bildebdijk , doorgaans even over- dreven în zijne sympathîën als antîpathiên, hîj wîldey hij moest over hem schrijven. In 't kort deed hij dit voor de Maatschappij der Letterkunde, en in 'tbreed voor ons în de vrije Fries IX ; maar hoe? Wîe onzer verlustîgde zîch nîet bij de lezîng en herlezîng van dît schoone stuk van ruîm 60 bl.

Buîm deelde hij deze însgelijks mede, toen hij ons ook zijne herînnerîngen gaf over Petbus Wiebdsica, DR. Overal toch waar hij reisde, bestudeerde hij niet alleen de taal der volken, maar spoorde hîj ook de voorwerpen der oudheid, welke het heden aan het verleden verbinden, na, altijd met toepassing op Priesland.

In Engeland en Ier» land vond hij in de hoofdsteden van ieder graafschap ka- binetten van nationale oudheden , als veilige bewaarplaatsen voor alles wat men er uit den voortijd had gevonden.

Als de kem daarvan bood hij der Provincîe Yooreerst 68 antieke voorwerpen, meest van Hindeloopen afkomstig, aan, en deed hij dit geschenk vergezeld gaan van eene gedrukte Lijstf waarin hij van vele stukkenden oorsprpng en de beteekenis mededeelde en andere op eene aardige wijze verklaarde. Hij voegde daaraan toe oorspronkelijke bewijsstukken omtrent het geslacht van VAN Haben, die hem voor zijne Fragmenten hadden ten dienste gestaan. Maar hij deed meer. Behalve een nadere bezending schilderijen , portretten enplaten, gafhîjookeen Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden ; een klein , doch gulden boekje, waarin hij de Friezen, op grondvan hunne oudheid en voorvaderlijken roem, aanspoorde, den alles verwoestenden tîjdgeest te weêrstaan, zijn voorbeeld te volgen en zoo veel mogelîjk bijeen te brengen wat van de levönswijze, kleedîngstukken , kleinodiên, huisraad enz.

De gloed van welsprekendheîd , welke dit geschrift door- tintelt, toonde hoe veel hart hîj voor Friesland had be- houden. Nog meer betoonde hîj dit met daden: Nog was hem dît niet genoeg: De wensch om een blijk yan dankbaarheid te geyen jegens den yereerden vriend hoewel hij als een reus tegenoyer mijne kleinheid stond gaf mij den moed , de moeijelijke taak te yeryullen , om zijne letterkundîge loopbaan na te sporen en u mede te deelen.

Te yeel heb ik reeds yan uw geduld geyorderd. Tegen dîe taak gevoelde ik mij niet opgewassen. Daartoe kwam mij echter een brief te stade van een zijner ondste en meest beminde vrienden , dîe veel met hem heeft omgegaan en doorleefd , van den Heer Mr.

Vergunt mij U dien brief voor te lezen, wat gewis de schrijver mij niet misdniden zal. Hoe kort geleden was Molhuysen daaraan mitvallenl Ik wenschte, dat wij thans bij elkaâr waren,. Ijaat ons de herinneringen , die hem betreffen, niettemin levendig honden! Ik geef U de mgnen, geef Qij mij de Uwenl Voor meer dan 30 jaren maakten Halbebtsma en ik Toor het eerst kennis , en nooit is onze goede verstandhon- ding , in weerwfl van de nnkken yan het genie en de eigenaar- digheden van zijnen landaard , verstoord geworden.

Hij was ook de vriend mijner kinderen, welke hij allen klein gekend had en aan zich had weten te boeijen; want de wetenschap- pelijke man was geheel kind met kinderen. Zolk een kleine trek doet teyens zîjne afwijking vkn de gewone vormen en zijne vriendschap- hondendheid uitkomen j eene beminnelijke zljde van het hart.

Het eerst kwam hij mij bezoeken, toen ik nog te Ben' gelo was. Het was een regt schoone lentedag, en wij gin- gen in den spaden avond den nachtegaal hooren op de plek, waar ons thans de spoorwegfluit het trommelvlies verscheort. Al kontende werd het zeer laat en keerden wij door het eenzaam Drienensche veld terng. In het volle maan- licht bragt ik hem op den top van eenen grooten tamulns of grafterp, die men daar nog veel vindt.

De taal groeîde , vol- gens hem , uiterst langzaam met het volksleven op , en daarom moest hiertusschen een naauw verband bestaan. De taal was hem in den waren zin de spîegel van het volksleven. Bîj îedere uîtbreîdîng van den khng der denk- beelden , bîj ieder nîeuw gekend voorwerp , waren er nîeuwe klanken noodîg, maar dîe waren zoo schielîjk nîet gevon- den of algemeen aangenomen.

Door Halbebtsma kreeg ik er het juiste denkbeeld van, maar hoeveel wordt hier niet toe vereischt? Er is volgens H. De histo- rische taalstudie is hiermede niet in strijd, dan alleen in het oog van den oningewijde.

Er bestonden in waarheid geene onregelmatige vormen. In de vormverandering lag zelfs eene zelfstandige beteekenis. Geen woord, hoe scbijnbaar onbeduidend, ontging zijn aandacht; hij bezag het in zijn geheel en in zijn deelen; hij keerde het om en nam het van alle kanten waar, met hetzelfde oog, waarmeda «en juweUer eenen edelen steen beziet; - hij wist ook daarna zijn woord in het goud te zetten.

Was er nog eene vôlledige taalstudie mogelijk, men zoude verbaasd staan over het gering getal oorspronkeUjke klanken ; maar men zoude tevens eene belangrijke bijdrage voor de ge- schiedenis van de ontwikkeling van den menschelijken geest hebben.

Over zulke zaken spraken wij veelengaame, en Crij begrijpt ligt, dat bij zulke hooge taalkundige gezigtspun- ten hij hartelijklachte zoo alshij regt hartelijklagchenkon, wat ik altijd als een goed teeken in den mensch beschouw , over de pogingen, om uit oude berijmde kronijken , waarîn zoo veel aan rijm en maat opgéofferd werd, en geschreven door monniken, die door de kloostermuren van het volk en daar- om van de volkstaal afgescheiden waren , de Nederlandsche taal wederom op te bouwen en langs dien weg tot den diepen, den waren zin der woordklanken te willen door- dringen.

Hij lachte er niet minder over , dat men HoOft: Dat hooge , ronde voorhoofd i die Uaamwe oogra, die arendsneiis, die slatnke gestahe. Wie was -hem meer "diehter dan GhsBBEax? Het nationaalgOToel dnldt eemgeoverdrijving. Ik herinner mij nog een ander gesprek, waarin hij eene vergadering der oude Friezen onder den üpstalboom schetste. Men had hem die woorden: Hij kon ook niet goed verdragen , dat het tegenwoordig opkomend geslacht met minachting op onze vooronders nederzag.

Zij had- den dan toch zoo ieis voortgebragt: Hij was er ver af een landator temporis acti te zijn, maar hij merkte het degelijke, het krachtîge van den onden tijd gaame op. In zijn best woonvertrek zag men langen tijd op de tafel een sierlijk middeleeawsch kastje van ebben- hont met ivoor, schîldpad en gond ingelegd, een mees- terstok van indnstrie , en daarnaast eene hedendaagsche papetterie, als vertegenwoordîgende den onden en den nienwen tîjd, — het onde en het jonge HoUand.

In van HalIi, met wien hîj op den meest vriendschappelijken voet was, zag hij den waren praktîschen Staatsman, aan wien Nederland den eersten stap op den grooten weg der handelsvrijheid , het evenwigt in zîjne finantiên , zijne mnnt- verandering en spoorwegen verschnldigd was. Stelde h0 er belang in om alles te weten, wat er in zijne maatschappelîjke omgeving voorviel , niet minder boei- den hem de groote gebenrtenissen op het wereldtooneel. Hîj deelde dan dîkwijls de bevindingen op zijne bnitenlandsche reizen mede.

Mbgen zijne sombere voorspellîngen over de toekomst VÄîi oiiâsen Staat en ons volk nîet bewaarheîd worden! Hîj verwachtte dît , uît voorKefde voor zijn volksstam, nog het eersfvan de Friezen. Hoe menig nieuw gezigtspunt în de wetenschap en het leven ben ik niet aan zijne gesprekken verschuldîgd , ea die gesprekken, Qij herînnert het U, hoe vloeiden zîj over van' htitDlor en Verrassende wendîngen.

Zijne kleuren wa- ren dikwijls sterk en levendîg; în de keuze zijner woor- den schikte hr zîch geheel naar zîjn onderwerp, al wier- den de fegels der kieschheid hîerbij overschreden. Onder veeï anderen herinner ik mij een gesprek, waarin de ge- schiedkündige waarde der Sage behandeld werd.

Hij ver- geieek de sage bîj den bouwval van een oud kasteel; hij DR. Pas op, zeide hij, dat 6ij wel toeziet, waar Gij hîer uw voeten zet. Liet Gij aan anderen dezen brief lezen, men zou misschien denken kunnen, dat de loftuiting Täil een vriend altijd verdacht is.

Hij was, ofechoon in den grond goedhartîg en: Wel îs waar was hij met minachting jegens de hedendaagsche krîtîek vervuld , laakte haar algemeenheden en apodictîsche uîtspraken; hij wist dat de goede werken blijven en de recensiën voorbijgaan , dat de kritiek geen enkel genie in het leven roept, maar er menig verstikt ; maar het îs toch niet aan- genaam în het oog der tijdgenooten, dîe nog altijd aan recensiên zekere waarde hechten , zîjn werk bevlekt te zien.

Was het eene soort van ijdelheîd in Halbertsma, dat hij în een îederen grooten geleerde bij eene korte kennismaking reeds een vrîend meende te zîen , of was het , dat hij de ware wetenschap als den zekersten band der vriendschap beschouwde? Dit waren echter geen gebreken van het karakter ; wij wîllen dîe liever de zon- nevlekken van het genîe noemen. De onaf hankelijkheid van dat karakter spiegelde zîch af în zijne studîên.

Zijn stîjl kenmerkte zîch door eene oorspronkelijkheid en eene frisch- heîd, waaraan zelfs de ouderdom niet schaadde. Tot den laatsten levensadem benuttigde hij zijnen tijd: Nederland zal în hem een zijner grootste taal- kenners na Lambëbt ten Kate blijven vereeren. Gij en îk, waarde Eekhoff! Wij zullen aan hem blijven denken, nîet alleen als den vrijen zelf- denker, den moedigen strijder voor hetgeen hij op elk gebied als waarheîd en regt erkende, maar ook als deu DR.

Dit waren de tekstwoorden , waarover ik hem, het is veel jaren ge- leden, eene leerrede heb hooren houden. Hij schetste in de fijnste trekken de moederlijke liefde ; hij had haar blijk- baar bestudeerd, als een der verhevenste zielkundige ver- schijnselen; — en zie, nu was de zoon groot geworden, en in de ontwikkeling van zijnen geest zijne moederverre over het hoofd gewassen, maar wier uitspraken hij thans niet meer telde; ach!

Kindl waarom hebt gij ons zoo gedaan? Terwijl zijne gemeente in stille aandoening verzonken was, voelde ik op dat pas het eerst de kiem der vriend- schap voor hem bij mij ontwaken. Zie eens, wat een lange brief! Toch is mîjn brief veel te kort voor den rijkdom , voor de ver- sclieidenheid van het onderwerp. Deel mij nu ook Uwe berinneringen mede; dan blijfb mij het beeld van onzen vriend te levendiger voor oogen.

Vergeet niet, als gij te Zwolle komt, mij de hand te komen drukken. Aant, 3 op bladz. Volgens het Albnm yan het Gymnasinm werd hg in Ang. Wbor' denboék, le dr. BooTy de hktoria Oymnasü LeovarcL spreekt , 42 en 75 , nitvoerig over zgne verdiensten en leerlingen. AanL 4 op bladz, 7. Htlke van Haagen, in te Leewvoarden geboren nit bnrger- onders, had znlk een »onleschbaren dorst naar wetenschap," dat Do. Bbink hem de gelegenheid bezorgde om te stndeeren.

Nadat hg op Müntinghe's hoofdwerk nitvoe- rige Eegisters had zamengesteld , droeg deze hem eene verkorting van zijn werk op, waarvan hij slechts bl. Het is vervolgd door Cbaheb von Bauhgabten en in en 30 nitgegeven onder den titel van: Van —45 was hg lid van de 2e kamer der Staten- Generaal en overleed te Leeuwarden in Zie zgn leven in de Letterbode , Ko.

Mullee in het leven van Prof. Sepp in dat van Do. In hield Mr. Jebonimo db Vbies eene re- devoering over »een leermeester, die, doordrongen van devurig- Bie godsvruoht en edelste begînsels , als mensch belangryk en ab onderwgzer ten hoogste nuttig voor deze stad Amaterdam geweest is. Nog in sprak Halbebtsma over dat gezin van de Vbiss, hetwelk tot de »aangenaamsteherinneringenzgner jeugdbehoorde," zoowel in den brief aan Dr.

Telkens waimeer ik daarîn deelde, kwamen er teekeningen yan verschillende scholen yoor den dag, als wanneer de lieren m§ om strgd het kenmerkende, zowel in gebreken als verdiensten in elke school, op de werken der meesters zelven aanwezen. Zonder die lessen had ik te Bome in hare knnstwereld geen boodschap ge- had. Voor het oyerîge had ik aan het hnis yan grootyader yeel gelegenheid oyer kanst te spreken: Het contrast tnsschen mg , den ongegeneerden Fries , en den heer Ytebl k quatre epingles was zeer cnrieus en deed de anderen zomtgds uitschateren m het lachen.

De 2eklasse yan het K. Vni ; de vHje Friee, IX Uit erkentenis droeg hij het eerste gedeelte van het tweede deel der Hvlde aan Otfshert Japika aan dezen even geleerden als beminnenswaardigen edelman op. In Februarg Commies- Griffîer der Begtbank te Leeuwarden geworden, onderscheidde hg zich als letterkandige door zijn Tafereel van den Watervloed van en andere geschriften; sedert was hg Bedacteur van het Mengelwerk der Leeuwarder Courant.

Zie breeder over hem mijn levensberigt in het 8e dl. AUeen de eerste Proeve van toespéUngen met Pîantenrnamen is in kl. Stinstba en onderscheidene der toenmalige hoogleeraren. Ookmg mogt het gebeuren de belangrigke gesprekken in die Franeker kransen meermalen met veel nut en genoegen by te wonen. Oe- noemde kleinzoon gaf van den vereerden man een uitvoerig le- vensberigt in de vrije Fries, VII Later werd Halbebtska bevriend met nog andere voorstanders der Friesche taal en letterkunde, als de Heeren F.

Scheltema te Franeker en anderen. Het is dns wei- nig bekend, waarom ik bet bier laat volgen: Aant, 9 op bladz. Op de hier achter geyoegde Igst der Friesche geschriften door de gebroeders te zamen nitgegeven, komt dit werkje niet voor. De geheele titel is: Eeltje Halbebtsma, nei syn dead mei m oersicht fen syn libben uutfovm trog ien fen eyn fruemn.

Tusschen yele aardig- heden is daarin menige korrel zouts gestrooid, die niet ligt yer- geten werd. Bg zgn oyerlgden op den 12 Dec. Eenzgnerzonen, Elaas, is Med. Hg zegt daarin bl. Ten aanzien van het EvangeUe van Mattheus deelde hg mg nog deze bgzonderheid mede: AUe de brieven, al de copg, proeven enz.

Daar het getal geleerden, die hier werk maken van taalstudie , gerîng is, zoo znllen weînîge Frîezen genot kmmen hebben van een arbeid over hunne taal, welke den schrgver op zoo aan- zienlgke opofferîngen van tijd, stadîe, arbeid en kosten te staan kwam.

Vermits ik in de Voorlezîngaanleidînghebgegevenomtedenken, dat ik enkel zgne verdiensten en deugden wilde vermelden, zonder van zgne gebreken te gewagen, zoo moge tot myne regtvaardiging strekken, dat ik mg tot het laatste minder geroepenachtte, doch niet schroom hierbg nog te wîjzen opeenanderpunt, datinonzen vriend viel te misprgzen. Zoo gaf hg b. Letterkunde verklaard en toegelicht waren. AanL J2 op bladz.

Vroe- ger vas hy kapitein ter recherche geweest en daama was hem het hestnnr van onderscheidene boedels toevertrouwd. Zie §taats-resolutiön van 20 Mei en 29 September ; Hareniana van J. Jan Bbouweb, hier yôôr bL 7 en 52 genoemd. Hefc 18 mg zeer aangenaam te mogen yermelden, dat de hoog- gnehte Heer Ommissaris dea Komngs in Friesland wel zoo goed beeft wîllen zgn om mg, op mgn yerzoek tot inzage , een afischrift mede te deelen van het eztract uit het testament yan Dr.

Alen yereerders yan Halbebtsma zal het zeker aangenaam zgn te Tememen, op welke wijze hg Friesland bedacht en na zîjn Tergeheiden het lot yerzekerde yan zooyele belangrijke geschriften, welke hem bg zgn leyen dierbaar waren en waaraan hij met on- Terpoosde stadie doizenden nren arbeids besteedde.

Doch behalye de in het testament opgenoemde handschriften, yoegde hg daar- aan ook toe een kastyol meest zeldzame taalkondige werken, welle ik kort na zgn yerscheiden op zgn studeerkamer mogt be- zlgiigen. Later is dit alles , in ygf kisten en twee doozen gepakt , aan de Froy. Welligt zullen deze niet worden geopend yoor het besluit tot aanyaarding yan het legaat is ge- nomen en toegestaan.

Een overzigt van zijn levensloop is reeds kort na zgn overlg- den medegedeeld door Prof. Eelco Yebwijs in den NeéU Spectator van 27 Maart eenige zgner indrukken van den kloe- ken grgsaard en yele bgzonderheden omtrent zîjn karakter en eîgenaardige manieren ten beste gaf. Indien onze krachten in het schetsen yan zgne wetenschappelyke loopbaan mogten zgn te kort geschoten, wg zullen ons troosten met een der schoone denk- beelden yan den Frieschen Socrates: Vvttreksd uU ket TestamerU van Dr.

Een eigenbandig door mg geschreyen foliant, opdenbands- rog gemerkt Lexicon Frisicum A J. H» Halbertsma , M. Een drietal handschrifben in één band, kl.

Saxvekda , groot 40 blad- zyden, gepagineerd met de cîjfers 61 tot en met Dit is hetzelfde hand- schrift, met hetwelk de Hr. Telting zie het voorgaande onder e op zgde A een later Hs. Achter dit werlge volgen nog 3 taal- en oudheidkon- dige stulg'es van eene andere hand. De Indices op deze verzameling, benevens op die vanP. Salvebda en op de vergelijking van A. Zg staan in4 honten baljes AIËEkbetisch gerangschikt. Bichthovxns Woordenboek behan- delt dezelfde texten als dit en het voorgaande Handschrifti die eohter meer hebben en moeten vergeleken worden.

Yolgen de coDJugatiën en declinatiQn vaa ond en nieuw Friesch. Byeengebracht en eigen- handig geachreven door E. Epkeha, Woordenboek van oud" en nieuw m. Lgsijes van woorden uit circa 7 stukjesinhetland-Friesch, door E. Efkxica eigenhandig gezameldengeschreven, gr. Epkxma, Lijeten van Frieeche woorden. Leuward met ms. Hetzelfde werk uitgegeven door E. Efkxica te Leeuwarden , kL 4o. Dit exemplaar is gesplitst in twee deelen.

Aldus gedaan te Deoenter den 1 September zeven en zestîg. Met de daarbg behoo- rende stiikken, ten voordeele der Commissîe van Weldadig- heid, nitgegeyen door de Commissie , met de oprigting yan een gedenkstiik voor Oysbert Japiks belast geweest.

Hessing, , met portret des dichters. Het le stnky groot 68 bl. Het 2e stnk, waarin nadere verklaring en nitbreiding van den tekst der redevoering zon wordengegeven, verscheen eerst in , groot bladz. Het geslacht der van HaretCe. Fragmenten, Deventer , bladz. Hierop volgen nog byna bl. Visscheu's nitgaof van den Fergnt en vooral eene sesthetische beschou- wing van twee dichtstukken van Gysbbbt Jaoobs, met ver- taling en aanteekeningen, benevens een verslag van de Kss.

Aanteêlcenmgen op het vierde deel van den Spiegel Historiad van Jacop van Maeblakt. Uitgegeven door de Tweede Elasse van het Eon. Instittiut van wetenschappen enz. Programma voor Frieslands Kdbinet van OudhedeHf 16 bl. De Lape hoer fen Oabe Shroor. Dit eerste gesclirift werd niet in den handel gegeven, maar enkd aan goede vrîenden uitgereikt. Het bevat zes vers- jes en een prozastnkje van Dr. Het overige is van Dr. De iMpékoer fen Oabe Skroor. Dimter, foar ien fen Odbes foOs.

Deze tweede mtgave bevat bl. Van 10 liedjes is de muzyk er achter gevoegd, waarvan 80 erx. Achter het uitvoerige voorberigt van Dr. Der Lappenhorb von Gahe Schneider aus Westfrisland bl. Eene Nederduitsche vertaling van een groot deel derLape- koer en van sommige der hiema volgende kleinere geschriften bezorgde J.

Deventer , 2 dhi. Daar vôôr was echter , even als voor de 30 presentexx. De Sceermnhel fen Joute-haes, Dimter , kl. Dit is een gesprek tusschen Ähe en FetsSy waar tusschenis ingevlochten een andere zamenspraak over Boërhery en Kjep' manscip, geschreven door den derden broeder Tjalling K. Dimter , kl. De Noârdier Ruen oan Odbe scroar. JSôluSf gretca fen atorm in onwaer, syn Antwird oan Dr. Onder de byyoegsols in proza en poëzy zijn ook drie fraaye yersjes yan Dr.

Twîgen uwt ien alde Stamme, uwtjown troch Dr. In dezen schoonen bundel munten uit: VAN Leeüwbn, in 't Ned. Yan het geheel yerscheen eene oyerzetting onder den titel: Leed in Wtüe fen E.

Deze bundel bevat 32 stukken in proza en poëzy yan den eersten en 7 prozastukken en twee yerzen yan den laatsten. Attm, Juetus en BesUnga zullennietligtworden vergeten. Dit is bewerkt op aanspoiîng van Prins Locns Lücien Bonapabtb, die exx. Bimen ind Téltsfes fen de Broärren Halbebtsma. Hoewel 79 jaren ond, beloofde Dr. DX Lange het oog te znllen honden op deze uitgaye yan al de Eriesche geschrifben yan hem en zyne broeders, alsmede om die te vermeerderen met de later achterwege.

Van de meeste dezer vroegere Friesehe geschrifben heb îk in der tgd lettearknndige yerslagen gegeven în het Mengelwerk âfft Leeiiwardei? Dm Ooerijasdache Almanak voor Oudhad en Letteren. De ontwikkeling der Eatoenngver- heid in Twenthe, sedert , ten gevolge der pogingen van de Ned.

Naar den wensch van den schrgver, bl. Volksbijgeloof en febelleer, afkomstig mt de heidensche godsvereering. Aan het slot van dezen jaargang berigtte de schrgver van het Glossarium van het Overjjsselsch, dat zîjn nadere Yoorraad en die van anderen, versmolten met de proeve van , door J. Dit is echter niet geschied. De ondste vertaling van de Psalmen. VerUaring van den tekst, în reeds afgedmkt în de Hnlde aan Oysbert Ja- inksi n —, vooral wat de grammaticale vorming der woorden aangaat.

De oorsprong bg hddenen en christesfln yan het zinnebeeld der godsdienstîge feesten, die op het sai- Boen der lente inyallen. Ayoorty een grenspnnt tnsschen de Marken Notter en Noetzele. De oorsprong yan plaatsnamen, oitgaande op ford, yoorde , eene doorwaadbare plaats in riyieren en beken. De stichter yan het Buddhismey dat zidi als eene heryorming yan het Brskhmanîsme ontwikkelde, en wel op den bodem yan Hindostan, waar hg den menschende ware bronnen yan ellende en gelnk begon aan te wgzen.

De afdmkken zgn getiteld: Het Buddhisme en zgn stichter. BL — Proeye yan Flatamsterdamsch door Mir. Halbertsma, ten dienste yan Dr. Eirmenich's Germaniens Yölker- stimmen. Met dezen titel yerscheen een tweede yermeerderde uitgaye in afdmkken yoor de yrienden.

Dit onderwerp is yervolgd in: De Bing yan Epe. BL —, met af- beeldingen. Dit onderwerp is yoortgezet in: Mengélmgtn van het Frieech Oenootechap, Binse Posthnmns, in leven Eerkleeraar onder de Herv. Bgzonderheden nit liet leyen van deze Eriesclie schrgyers IX dL bl.

De vertaling des Euangeliums van Mattheas in het Land- Eriesch. Bekenschap yan de beginselen, welke hem geleid hebben bij de yertaling, in door Prins Napoleon nitge- geyen, en yan zyne afviqjkingen yan de gewone lezingen. Beoordeelend overzigt yan dezen taaltak en dit werk, door Prof. Xe dL bL De Friesche Kerk te Bome. Met ophelderingen y toevoegsel en aanteekening.

Den Nîeuwe Friesche Voïks'Aîmanak. De Eriesche Eilanden Schiermonnikoog, Ameland en Ter- schelling en de eigenaardigheid der taal, die daar gesproken wordt. Overzigt van het werk van MlOlenhoff. Het Hexars-hol te Molkwerom. De Bijvoegsden tot den eersten drvk van het îéven en karäkter van den ÄdmiradlJhr. Willem Anne van Haren en J. De Älgemeene Konst' en Letterhode» G« Visschers nitgave van den Ferguut.

Over Firmenich's Germaniens Völkerstimmen. Frogramma voor eene inteekening op een werk, getiteld: Die Nordfriesische Sprache, von Bende Bendsen. Vergleichendes Wörterbuch der Gothischen Sprache von Dr. De Vaderlandsche Letteroejeningen, Ontwikkeling der gronden van mjjn gevoelen nopéns een paar regels uit Giisbert Japiks, voorkomende in eene rede- voering van B. Eoopmans over dien dichter. Mengelwerki bL ; ; Bnef vaii Garolxis NieUixis aan J. Augastgn Uitenbogaert , bebreffende de Sjnode te Dordrecht.

Uittreksel nit een brief , rakende John Bowring. IV en Brief aan den Heer W. Nienwe Eriesche Volks-Almanak , In deze nitvoerige verhandeling van nüm 30 grootebladz. Mogt zolk eene gewenschte nitgave tot stand komen, dan zal dit laatst vermelde stok in de Oids, al heefb het ook den yorm van eene recensie, een sieraad van den bnndel zgn. Hoewel er onder de geschenken aan de Prov. Verder zgn nog bekend: Rede- voering, nitgesproken op het 7e Nederlandsch Tael-congres te Bruggej London en , bl.

Proeve van toespelingen met Plantennamen, in Tydemans Mne- mosyne, N. Zie hier vôôr bl. Ware en schgnbare Enkelvouden. Fragmenten uit den Dietschen Catoen. De drie laatste in onbekende tgdschriften geplaatst. In de vergaderîng der Provîncîale Staten van Friesland van den 15 Julij is met algemeene stemmen besloten: Het legaat van wijlen Dr.

Halbertsma voor de Provîncîe Friesland te aanvaarden, en daarop de Ko- ninklijke goedkeuring aan te vragen. TL Te bepalen, dat voor rekening van de Provincîe zal worden uitgegeven, bij wijze van Glossariumj het ver- volg van het door wijlen Dr.

Halbertsma afgewerkte en bereîds gedrukte Lexicon Frisicumy met uitnoodîging aan Gedeputeerde Staten deswege later de nader vereischte voorstellen en finantîeele voordragten aan deze vergadering te doen. Door den Yoorzitter yan het»FrieschGenoot8chapyangeschied-, ondheid- en taalknnde" werd n4f een handschrift yan het yolgende noordfiiesche yers welwillend ter hand gesteld met de yraag, of ik dit in het hoUandsch wilde oyerbrengen, opdat het oorspron- keiyke met die yertaling in »de Vnje Fries" geplaatst kon worden.

Zeer gaame nam ik deze yereerende opdracht aan. Teyens schreef ik onder het lezen en yertalen yan het oorspron- kelgke yers eenige aanmerkingen op, en yroeg aan den heer C. Het onderwerp yan het gedicht behoefb niet nader yerklaard te worden. Het volgende gedicht evenwel be- handelt de sage meer nityoerig en is zeer merkwaardig , zoowelom de taal waar in het geschreyen is, als om de yele bgzonderheden yan het oude sylter volksleven, die er in voorkomen.

Het gedicht îs geschreven in den sylter tongval van hetnoord- friesch, die nog al vrij wat verschilt van hetfeurerenamrummer, helgolander en vastelands-dialect dier taal. De lezer zîj dus zoo goed om dit in aanmerking te willen nemen, waar hij in de beide vertalingen stuiten zal op vreemde, niet-hoUandsche en niet-west-Mesche uitdrukkingen en zinwendingen.

Geheel duistere en onverstaanbare plaatsen heb ik in de aanteekeningen zoo veel mogelijk getracht op te helderenen te verklaren. Of meensty dat 'k ek kjen? Man skrüf 'k al te fdnl, On Sönth hûm bekland; Wilth earelk dagh skiin En biltj h5m wat iin: Hi wiar jaa sa rik , Hi hed ek sin Lik.

Dagh wiar hi ek leththen En aafk üntöfreethen: Jû wiar wel sa deilk, Man arkjen sin Beilk. De Faather hi seid: De Hexen en Trödler Ithûüs es 't naar Diar fing de Dräängor mi ön Snaar; ük mei Tt weet: Diar komt en Arm en geith 's fdarbi Diar komt en Bik en nemt jam me. Ik weet al wat de Ereeken krake. On 't Weeter sen ik nk ek dtim Ik kjen al me de Swaanen swnmf En îaasL de gnrt wit Möen Liir 'k neistens nk dit Flöen.

Me Gris ön sin Skogh. Skuld 'k sa jen nem? Grip eeder de Muun, En bring mi de Da feist dü mi. De HexendaMz ttp AlHibllllgsbarig. De Wolpemaght de es sa grä; De Füghler en de Hexen flö, De Trööler üp jaar Böösmer ridden. Ja slüt en brokket Eraanz En hölth en lüstig Daanz. Ja slekket höm om Stört, Sa ûs 't sin Jüngers jert. Jü waath sa liij alk iis en Miis, Jfi buad de Doiwel: Wan dit mi lööwest Niin Falskheid weegest, Da let 'k di desmaal gong, Dü best mi jit wat jimg.

Jû wiar ûs Gaos fen Hüs of löppen En kam ûs Müs töbeck nii kreppen. Vas Taameii hOllr Kemmer. Uas bleef nû ään Mebreeken Sen. En Pöös me Flentstiin.

Hat holp hôör nönt, Jû bleef dagh skäänt. Da knmt er nogh en beeter Tid, Da komt er nk mnar Leeweni jir. De Priiers löp Jû waath sa bliith, dat s' hoog ap sproong En ûs en Lörke Triller soong. Jû biljt et höör nû sallef iin: Jû wiar nû sûnth , jû wiar nû rîin. Me trii jmig Friiers ön de Floot. Hokken wiar de förderst? Hokken kam tô Düür? Jü nööthigt höm en sin Hingst ün, Jû toog höm iin tö Eest En wilth höm nimmer mnar mest. Jat waath jam jens , üp ualthing wiis , De Bröllep skulth ön Keidem wiis.

De Hingst de sproong, De Butter soong: Miarenskel ik Bröllep ha, En min ein liljj Uasken £Eia! Hat es Forgönst, De lHlaren fuar de BrOUep. En slaghtet jaar Stiir. De Matbnnrder leid Al ûp de roght Steid. Jaar Meid wiar ön Krükken De hed ek sin 's Glikken. De Eeller waath leththigt, De Frinjer waath nööthigt. Sa wiar bi Bvh TeUen Dit Hûs nü üp Stötten. Da Brid en Bridman kam. Dit wiar de hiile Eed, Diar wilth nün Mensk muar me. Diar weid niin Flagh To Uaa höör Lagh. En anr de Wei löp Haas en Müs.

De Brid bigennt tö bleeken Anr al de ünleks Teeken. Üp hnalef Wei Kam gnrt Geskrei: Tö tfnlek üüs önteegen. Jû heeth niin Maght anr üüs, Wü sen nü balth itthûüs," Taam heefb de Swööp; De Wüf jn rööp: Juu Brid, ju es en Hex!

Ek lungy da wiar Ja wethther diar; Man üs grä Stiin Eam 's nû tö Sjûun. Mienst', dat ik net doar Dat, hwet ik heärd hab For oren nu to skriuwen, üm dat hia my net leawe? Ef mienst'y dat ik net kin? Dalik wol ik biginnel Dan krystu to witen, Dat ik neat hab forgetten. Mar skriuw ik al to fdlle, Sin hinzers gean up de rin mei de wein, De rest is dochs leagen. Hied hûs der end land Net fîr fen 't strand.

Sln jild hied er rftyetli Oan 't strand hied er mids twa hakt En skLpper de htdle, In 't sand him biklaud. Woed earlik dochs skîne End bllde him hwet In: Hy wier wol sa rlk, Hy hied slns geliken net. Dochs hied er ek sin lyen End wier Êbken ûntofreden: Dat faek him ris biten hied; Sa waerd der ek sein Fen sukken, dy quea sprekke fen en oaren.

Hiu wier wol sa moai Mar elts-end-ien sln leafste. Moams den sliep hiu, Jûnds den gung hiu, Daegs den spûn hiu Nachts den wier hiu ût to dûnsjen Mei feinten sa wlld, Sa gled as en iel.

De heit dy sei: De hexen end tsjoensters End as de eabarre up ien skunk gean; Ik wit al hwet de tierk seith As hiu hir ayen earst lein heth: Ik wit al hwet de kriën krasse. De swealtsjes reauute up hiar wise My alle dagen neat as nys.

In 't wetter bin ik ek net dum, Ik kin al mei de swannen sile; End fen de greate wite kubben j: Da scoedst falle leayer fatsoenlik boaskje. Dn learste mar 't hexen 't Lûsterjen end 't skieden fen forbûne linwe; Bringst' de linwe oeral End dy self ta feJ. Sa slim is it yette net. Lesten kaem der en gek, En mantsje fen 't Noarden, Sa smoarich as de joaden, Mei oxen foar de ploeg End biggen In sln skoeg.

Hy skoageth ûs dnngbnlt, hy skoageth ûs skûre, Do brocht er thmch de bûthûsdoar sîn oanslk my in: Scoed 'k sa 'n ien nimme? Grip nei de moanne , End bring my dy Koed de wei net mear ônde. De Walpnrgisnaclit dy is sa skier; De fúgels end de hexen fleane. Mei hexen end wllde gies Fleach Oaake ek fen hûs: TJm to dûnsjen up de ESrmtakke-berg , Der hippelen krie end mnsk.

Der kamen by enoar fen alle siden De tsjoensters np hiar biesems riden. Hia slûte en bûnte kring End biginne frolik to dûnsjen. In de mids stied np de efberste poten sa strair De diyel self as en hoamde ram. Hy lôkketh wol sa blld, En joech elts sin beskied. Hia slikten him nm de stirt Llk as it sln falkje past.

As Oaske sa wolknm; Hin is de jungste end moaiste for my Ik kies derum hir ta breid! Hin waerd sa llts as en mûs, Hin bea de diyel: Astu my dit nnthiëtste Dan kum ik to bek en heltje dy, Dan wirdst mîn wîf en bliuwst by my. Hiu wier as goes fen hûs of gungen End kaem as mûs to bek nu krûpt. Ose Tammes hlr ffortluriët. Hiu skriemde faUe Oer sukken growel; Suks hie hiu net thocht, Hju wier forsein. En pûde mei fîûrsti6nen. It hulp hir neat Hiu bleaw dochs skeind. Dan kimit der yette en better tld; Dan kumth der ek mear libben hiër.

As Oaake sliept, End steane hia by de doar, Dan rinth Ose de grise oer de growe. Hiu drôgeth, de Diyel, hy wier dead; Hiu wier nu îrj fen al hiar nead. Hiu bielde 't hir nu self In: Hiu wier nu sûnd , hiu wier nu sûnder smet.

De Süter séliu stoeden al wer Oan board up sé end sungen by 't roer: Mei thrye junge fryers oan board. Hukker wier de foarste? Dat wier Boif fen Keüum; Hwer set er sin gung hinne? Foar Tamme Erik'a doar.

Hwa kaem oan de doar? Oaske Tammes self , Mei krûk end beker In de iene hand, Mei gondene ringen oan de ore hand.

Hin noegeth him end sln hînder In, Hiu brocht him nei hir kiste , End woed hem nea net mear misse. Dn meiste hir habbe.
Erotische massage hilversum prive escort nederland

  • Es sind dio Biekon der Heimath , dio gllih'n ; Band, das uns Friesen vorbindot; Inseln, wo Friede und Freude noch blüh'n , Wo man dio Bieken gezûndet; ünd wo die altomde Sitto noch lebt:
  • 894
  • SEX VAGANA NEGERIN ANAAL NEUKEN
  • Sexdate eindhoven zweet kut
Meesteres advertentie geile bef


Huiswerk kan zo saai zijn! Wil je alsjeblieft mijn kutje likken? Blonde meid wil een trio in de kroeg. Tijdens de seks pist hij in haar bek. Secretaresse trekt haar baas af met haar voetjes. Lekker geil in het openbaar neuken. Bloedmooie meid wil lekker hard neuken. Milf laat haar man in zijn kont neuken door een shemale. Super sexy blondine begint de dag met een orgasme. Constant geile latina wil een lekkere grote lul. Deze blonde nymfomane, pijpt de stijve lul van de oudere man en word door hem anal en vaginaal geneukt tot hij klaar komt en zijn zaad op haar mond spuit.

Terwijl zij vast zit neukt hij haar. Terwijl zij vast zit smeert hij haar in met olie waarna hij haar neukt tot ze los is, vervolgens pijpt ze de grote lul die haar dan neukt tot hij klaar komt. Knijpend in haar grote tieten spuit de melk uit haar tepels. Knijpend in haar dikke tieten spuit de melk uit haar grote tepels, waarna ze zich zelf masturbeert tot ze een orgasme krijgt.

De man filmt hoe zijn vrouw geneukt word door de grote zwarte lul. De man filmt hoe zijn vrouw in sexy lingerie hard en diep geneukt word door de grote zwarte lul. Trekkend aan de dikke lul pijpt ze en word ze geneukt. Trekkend aan de dikke lul pijpt ze, vervolgens word ze tussen de dikke tieten en hard in de natte kut geneukt met een condoom om.

Met harde stoten word de milf geneukt. De milf haalt zijn penis uit zijn broek en pijpt, neemt hem tussen de grote tieten en laat haar natte kut met harde stoten neuken. Met de grote lul in haar natte kut draait ze met haar kont. Na de lul stijf te hebben gepijpt draait ze met haar kont terwijl de stijve lul in haar natte kut zit en neukt hem waarna hij haar neukt tot hij klaar komt. Tattoo girl laat zich filmen tijdens het masturberen met sex toy's. Tattoo girl, laat zich door haar vriendin filmen tijdens het masturberen van haar glad geschoren kut met sex toy's tot ze kreunend een orgasme krijgt.

Insmeren met olie en haar vervolgens beffen en neuken. Insmeren met olie en haar vervolgens beffen je laten pijpen op de trampoline en haar dan vaginaal en anal neuken tot je klaar komt. Zoo lang hîj leefde , heeft slechts één denkbeeld den boezem van alle zîjne leerlingen bezield, hunnen goe- den meester geen enkel oogenblik van verdriet te geven; en toen hij stierf , en wîj hem de laatste eer bewezen , was 't minder door de lofspraak van leerlingen, dan den stillen traan van beroofde zonen, die over den graf heuvel hunnes vaders vloeide.

Zie ook de Hulde aan Gerrit Hesselinky door R. Er is toen zelfs in overwegingge- nomen, om zijn oorspronkelijk plan op te geven, en zich aan de natuurwetenschappen te gaan wijden.

Twee rede- nen deden hem echter van die verandering afzîen: DB Vbies in uitgegeyen , met portret. In de Noordsche tongyallen leert men de taal meer om de taal zelve , of om hare be- trekking op ene andere na te sporen. Hij was daartoe mede aangespoord door zijn vriend den geleerden taalkenner Albebt ten Bboecke Hoeksotra, die reeds in eene vergeefeche poging deed om eene nieuwe uitgaaf van Gysbbet Jacobs met taalkundige ophelderingen uit te geven Aant.

Ook de Hoogleeraar Koopmans stond hem daartoe aan, daar dezein het tweede deel zijner Bedevoe- ringen en Verhandelingen een tweede en verbeterde uit- gaaf van zîjne rede over Gysbebt wilde opnemen.

Toen deze in verscheen, maakte hij daarin bl. Maar voor zijne vereering van den dichter was dit niet genoeg. Hij was het genie, waarom gelijktijdige geesten van minderen rang zich heen scharen: Hij sprak er over met eenige vrienden, die het plan goedkeurden, dadelijk het geld er voor toe- zegden, en de uitvoering opdroegen aan het Departe- ment der Maatschappij: Wie uwer weet het niet, hoe gelukkig dît plan is uitgevoerd? Maar, aan dîe zeden vastgehouden , Wat dan moog zînken , wat verouden , Ons Friesland wankelt nimmermeer.

Mbingx vak Hühalda, den tachtîgjarîgen Hoogleeraar E. Wassenbebgh, de dichters R. Voor den redenaar zelven was het feest vooral van gunstîg gevolg door dien hij zich daardoor de gelegenheid geopend zag tot eene nadere kennismaking zoowel met bovengenoemde personen als met andere geleerden, vooral met J.

VAN Leeuwen , Mr. Eerst in verscheen dit als een lijvig boekdeel , waar- în de belangrijke Toelichtîng der redevoering, met levens- schetsen van al de personen , die tot Gysbebt in betrekking stonden , werd vooraf gegaan door een aantal stukken van den dichter en zijne tijdgenooten en van andere van onbe- kend belang.

Doch de onvolledigheîd van dezen arbeîd, welke altijd îs te betreuren, vergoedde Halbebtsma later door de mededeelîng van eene aesthetische beschou- DR. Dank, grooten dank verdient hij nogtans voor hetgeen hij gaf , waardoor hij ons Gtsbebt in al zijne voortrefielijkheid heeft doen kennen en leeren bewonderen.

Hiermede had hij eene eerste levenstaak vervuld. Eene tweede was niet minder belangrijk. De stedelingen bezweken voor den invloed van den HoUandschen tongval , die nu ook de haar trouw gebleven landbewoners bedreigt.

Zou het nîet mogelijk zijn, vroeg ikmijzelven, dezegnjze dochter der Germaansche oudheid nog wat zuîverder en langer te doen stand houden , dan zij , aan haar lot over- gelaten, doen zou?

Het moeilijkste in dezen was , om stukjes te vînden , wier éénvoud în denk- beeld en uitdrukkîng met zo veel korrelen zouts gemengd was , dat zij , door de ongeletterden begrepen , tevens op de tong der meer beschaafden niet laf zouden wezen.

Het vond on- gemeenen bijval , en wekte bij velen het verlangen op naar eene tweede uitgaaf. Deze verscheen în en bevatte ook stukken van grooter omvang zoo înproza als poêzij van beîde broeders. Dît plan werd begunstîgd door het Frîesch Genootschap, dat van hem eenîge rege- len van spelling voor de Frîesche taal verzocht. Die re- gelen, uît bepaalde beginselen ontvouwd, gaf hij în eene spraakkunst, welke, met eene vergelijkende toepassîng op verzen van Gysbebt, zîjn broeder en Boosjen, în een stuk van 76 bl.

Op nieuw was de inhoud met vele verzen en prozastukken van hem en zijn broeder vermeer- derd; terwijl een uitvoerig voorberigt ophelderîngen gaf, ten einde die veranderde spelling îngang te doen vînden. De dankbaarheid der Friezen voor deze nieuwe grepen in hun volksleven, voor deze nieuwe verheerlijking van hunne volkstaal, welke zij eerst nu op den regten prijs hadden leeren schatten, was zöögroot, dat degrootsteuit- gaaf eerlang was uitverkocht. In werd wel een nîeuwe druk begonnen, doch ook na 8 vellen weder ge- staakt.

De broeders genoten dus veel voldoening van hunne edele poging, ter lîefde van de taal en van hun volk ondemomen, en vonden daarîn genoegzame aansporing om dien opgewekten geest door nieuwe letter- vruchten levendig te houden.

Wieher- innert zîch daarin niet Dr. Gedurende vele jaren schenen de broeders nu te zwijgen; doch dit was ook enkel schijn: Eeltjé , die hîerin weder zulke gelukkige proeven gaf zoowel van een- voud en teederheid als van luim en rijkdom van taal , was het eînde nader bij dan zich liet verwachten , daar op den 22 Maart alle Frîezen zijn overlijden diep betreur- den, nadat het hem nog vergund was geweest de Jonker' boer te voltooijen en mij ter uitgave op te dragen.

Joost daarentegen werd nog een aantal jaren gegund om nog veel, zeer veel te werken en ook nog în zijn laatste levensjaar een nieuwen druk van al hunne Friesche volksgeschriften ter perse te kunnen leg- gen. Of werden wij în het vorige jaar nîet verrast door het ontvangen eener eerste aflevering van de Rimen ind Teltsjes fen de Brodrren Halbebtsma, waarîn al hetvroe- ger uitgegevene bijeenverzameld en ook vermeerderd zou worden met verscheîdene onuîtgegevene stukken?

Van de laatste zijn er reeds eenîge opgenomen in de tweede afleverîng, waarvan hij, met veel moeîte en zorg, nog de uitgaaf mogt voorbereîden, doch, helaas!

Gelukkîg , dat der voortzetting geene beletselen în den weg staan en dat wîj de voltooijîng van het geheel in 13 afl. Hierdoor zal voldaan worden aan de groote belangstellîng en bijval , welke ook deze uîtgaaf , vooral onder den boerenstand , mogt ten deel vallen. Het geheel zal voor onze letterkunde een waardîg monument zijn van geniale opvattîng der verschiUende toe- Dtt J.

Hiermede had Halbbbtsma alzoo eene tweede levenstaak vervuld , waardoor de naam der broeders în de harten der îriezen duurzaam zal blijven leven. Maar aan de beoefening van de taal zelve, van hare vormen en gronden , afleîdîng en ver- wantschap , dialecten en verklarîng — daaraan heeft H[al- BEBTSMA zîjn gansche leven door bovendîen een groot deel zijner krachten gewijd.

Zien wij, in hoeverre hij deze derde levenstaak mogt volbrengen. Nadat hij in van Bolsward naar Deventer was be- roepen, legde hij in de verklarîng af: Elk jaar, dat hij gedurende eenige weken in Friesland en vooral op zijne Zalhe Westerend bîj Workum vertoefde, beluisterde zijn fijn taalgehoor de ge- sprekken der landbewoners , en telkens kwam hij terug met een schat van nîeuwe woorden , wîjzigingen en spraak- wendîngen, welke hij dadelijk in zijn zakboekje had opge- teekend.

Eerst deed ik zulks bij massa's, bij den tongval van den zuîdhoek, van den kleihoek en de zeven wouden ; vervolgens bij enkele plaatsen , die zich door oude bijzonderheden kenmerkten. Daama ben îk overgestoken naar de Prîesche eîlanden en heb mijne na- sporîngen vervolgd op Marken. Later vertoefde îk oprfer Schelling en Ameland. Telkens heb ik overal de taalklanken der verschillende inwoners met alle aandacht beluisterd, ten einde er het wezen en den hoofdzetel van te bepalen.

Doch mijne hoofdstudie in dezen bepaalde zich toch tot het Friesch. Eerst hield de regeling van de Friesche spelling hem bezig ; toen eene vergelijking van het oud en nieuw Friesch met het Angel- saksisch, ten behoeve van zijn vriend J. Nadat hij fragmenten van Maerlant en den Parcival had mtgegeven , Naoogst II , noodigde die klasse hem uit, om op het door haar oitge- geven vierde deel van Maerlanl's Spiegel Bistoriael breedere aanteêkeningen te maken« Op vrelk eene groote schaal Halbestsma de volvoerîng van deze taak aanlegde en met welk een magt van geleerdheid, vemuft en ijver hij haar volvoerde, moge het zware boek van bladz.

Diefenbagh , in hem een geleerdm beoordeelaar, die ook Prof. In yereerde ook de Koning hem door de benoeming tot Ridder der orde van den Nederl. De Koning van Pruissen schonk hem de medallle van verdiensten. Maandschrift en het le dl. Of gaf hij daarvan geene blijken in sommige ver- handelingen , welke in de twee deelen zijner te weinig bekende Naoogst voorkomen? Prins Loüis Lucien Bo- HAPABTEy te Londen verbUjf houdende, had sedert eenige jaren oit hoogen zin voor wetenschap van het Evangelie van Matthens en andere stukken ongeveer honderd vertalingen in onderscheidene tongvallen van Europa doen vervaardi- gen en op zijne kosten laten drukken.

Yan al deze uit- gaven, niet in den handel te bekomen, schonk de Frins een ex. JJ Maar dit alleen was hem niet genoeg. Hij deed dit in eene uitvoe- rige verhandeling groot 78 bl.

In dat zelfde deel gaf hij ook eene even breede als geleerde be- oordeeling van Bënde Bbndsen's grammatica der Noord- Eriesche taal, door den Hoogl. Koenen, die zich eene aanzienlijke geldeiyke opoffering had getroost om zich in het bezit te stellen yan het handschrift, drukt de Hoogl.

Nu besloot hij eindelijk tot de bewerking voor de pers en ving eerlang met het drukken voor eigene re- kening aan. Met noeste vlijt en zeldzame volharding wijdde hij aan dit hoofdwerk, als zijn levensdoel, al de krachten van zijn sterken geest, die, zelden tevreden, eene bijna onbereikbare volmaaktheid beoogde. In dien arbeid zocht hij ook verademing bij het leed , dat hem bij herhaling zoo grievend trof. Doch hoe helder zijn geest was en bleef , toonde hij nog in den schoonen brief , welke hij in Januarij aan Dr.

Anderhalf jaar te voren had hij daar- omtrent déze beschikking gemaakt , dat zijn zoon Dr. Dit verzoek was reeds den 24 Dec. Nog is aan de reeks der geschriften , aan de bloote op- somming van den wetenschappelijken arbeid van onzen vriend, hoe kort ook zamengevat, geen einde. Na de vermelding van hetgeen hij voor Otsbebt, voor het volk en voor de taalstudie heeft verrigt, rest ons nog,alseene vierde levenstaak, te gewagen van zijne verdiensten als geschîed- en oudheidkundige en van zijne overige geschrîften ,,op het gebied des goeden smaaks of der karakterkennis.

Dit voortreffelijk , te weinig bekwde werk , vooraifeegaan door een uitvoerig Voorbericht, waaraan ik veel omtrent de rigting zijner studien kon ontleenen, had een vreemden vorm.

Uit höogachting voor hem liet de Baron M. Wij , die 2ijne veelvnldige bemoeijingen op vretenscbappelijk gebied kennen, gdooven gaarne zijne betuigîng: Zeer bevriend werd h§ spoedig met een tijdelijk inwoner van Deventerj den Kolonel der dragonders Fbedebis: Nog een ander blijk van die vereering is er over.

Ook în de nederd. Van dien Almanak voor oudheid en lelteren, onder de redaktie van P. Vroeger was ik in de geiegenheid verscheîdene daarvan , zoover ze de taalstudie betroffen , te vermelden ; hîer moet ik u dus de overîge her- înneren. Het zijn uîtvoerige verhandelingen, waarin hij heer- lijke proeven gaf van eene smaakvolle behandeling van onderwerpen uît de oudheid en het sociale leven, of în onderlîng verband, waarbij hij zijn geestige pen vrij spel gaf om het heden en verleden met elkaâr în vergeUjkîng te brengen, en de dwaasheden onzer eeuw soms duchtîg te hekelen.

Belangrijk vooral was zijne redevoerîng over degevolgen van het vervoer door Sloonif welke hîj în voordroeg în de tweede klasse van het Konînklijk Nederlandsch In- stituut, en waarvan hij de present-exx. Want ook în zijne altîjd intressante gesprekken behandelde hij gaame de socîale vraagstukken van den dag, en kon hij nîet nalaten de dwalîngen en verkeerde begrîppen zijner tijdgenooten zoowel emstîg als luimig te bestrijden.

Ik heb ze hier op onze ge- brulken en opvoeding toegepast, en getoond, dat zy vruchtbaar kunnen zgn in de gewigtigste lessen voor het dageiyksche leven en het geluk van den Staat" t Mr.

Wilt gij daarvan een voorbeeld? Vîer-en-dertîg jaren îs het geleden , dat Halbebtsma op deze zelfde plaats stond en în de Frîesche taal eene waar- dîge hulde der vrîendschap bragt aan den dichter Salvebda , onderwijzer te Wons.

De oudsten uwer herînneren zîch zeker nog met mij, hoe wij aan zijue lîppen hîngen, hoe wîj al nader bij den spreker schîkten, opdat ons geen woord mogt ontgaan, en hoe velen onzer den zakdoek moesten uîthalen om de tranen af te wîsschen , waartoe dîe roerende rede ons had bewogen wegens het rampzalîg lot van dîen verdîenstelijken man. Weêr verlîepen 25 jaren. Nu ontvîel hem ook zijn oude trouwe vrîend Einse Posthu- MUS , predîkant te Waaxens , mînder genîaal dîchter , meer een man van een oorspronkelîjk karakter en vooral grondîg taalkenner.

Hij , gelijk Bildebdijk , doorgaans even over- dreven în zijne sympathîën als antîpathiên, hîj wîldey hij moest over hem schrijven. In 't kort deed hij dit voor de Maatschappij der Letterkunde, en in 'tbreed voor ons în de vrije Fries IX ; maar hoe? Wîe onzer verlustîgde zîch nîet bij de lezîng en herlezîng van dît schoone stuk van ruîm 60 bl.

Buîm deelde hij deze însgelijks mede, toen hij ons ook zijne herînnerîngen gaf over Petbus Wiebdsica, DR. Overal toch waar hij reisde, bestudeerde hij niet alleen de taal der volken, maar spoorde hîj ook de voorwerpen der oudheid, welke het heden aan het verleden verbinden, na, altijd met toepassing op Priesland.

In Engeland en Ier» land vond hij in de hoofdsteden van ieder graafschap ka- binetten van nationale oudheden , als veilige bewaarplaatsen voor alles wat men er uit den voortijd had gevonden. Als de kem daarvan bood hij der Provincîe Yooreerst 68 antieke voorwerpen, meest van Hindeloopen afkomstig, aan, en deed hij dit geschenk vergezeld gaan van eene gedrukte Lijstf waarin hij van vele stukkenden oorsprpng en de beteekenis mededeelde en andere op eene aardige wijze verklaarde.

Hij voegde daaraan toe oorspronkelijke bewijsstukken omtrent het geslacht van VAN Haben, die hem voor zijne Fragmenten hadden ten dienste gestaan. Maar hij deed meer. Behalve een nadere bezending schilderijen , portretten enplaten, gafhîjookeen Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden ; een klein , doch gulden boekje, waarin hij de Friezen, op grondvan hunne oudheid en voorvaderlijken roem, aanspoorde, den alles verwoestenden tîjdgeest te weêrstaan, zijn voorbeeld te volgen en zoo veel mogelîjk bijeen te brengen wat van de levönswijze, kleedîngstukken , kleinodiên, huisraad enz.

De gloed van welsprekendheîd , welke dit geschrift door- tintelt, toonde hoe veel hart hîj voor Friesland had be- houden. Nog meer betoonde hîj dit met daden: Nog was hem dît niet genoeg: De wensch om een blijk yan dankbaarheid te geyen jegens den yereerden vriend hoewel hij als een reus tegenoyer mijne kleinheid stond gaf mij den moed , de moeijelijke taak te yeryullen , om zijne letterkundîge loopbaan na te sporen en u mede te deelen.

Te yeel heb ik reeds yan uw geduld geyorderd. Tegen dîe taak gevoelde ik mij niet opgewassen. Daartoe kwam mij echter een brief te stade van een zijner ondste en meest beminde vrienden , dîe veel met hem heeft omgegaan en doorleefd , van den Heer Mr.

Vergunt mij U dien brief voor te lezen, wat gewis de schrijver mij niet misdniden zal. Hoe kort geleden was Molhuysen daaraan mitvallenl Ik wenschte, dat wij thans bij elkaâr waren,. Ijaat ons de herinneringen , die hem betreffen, niettemin levendig honden!

Ik geef U de mgnen, geef Qij mij de Uwenl Voor meer dan 30 jaren maakten Halbebtsma en ik Toor het eerst kennis , en nooit is onze goede verstandhon- ding , in weerwfl van de nnkken yan het genie en de eigenaar- digheden van zijnen landaard , verstoord geworden. Hij was ook de vriend mijner kinderen, welke hij allen klein gekend had en aan zich had weten te boeijen; want de wetenschap- pelijke man was geheel kind met kinderen.

Zolk een kleine trek doet teyens zîjne afwijking vkn de gewone vormen en zijne vriendschap- hondendheid uitkomen j eene beminnelijke zljde van het hart. Het eerst kwam hij mij bezoeken, toen ik nog te Ben' gelo was.

Het was een regt schoone lentedag, en wij gin- gen in den spaden avond den nachtegaal hooren op de plek, waar ons thans de spoorwegfluit het trommelvlies verscheort. Al kontende werd het zeer laat en keerden wij door het eenzaam Drienensche veld terng. In het volle maan- licht bragt ik hem op den top van eenen grooten tamulns of grafterp, die men daar nog veel vindt.

De taal groeîde , vol- gens hem , uiterst langzaam met het volksleven op , en daarom moest hiertusschen een naauw verband bestaan. De taal was hem in den waren zin de spîegel van het volksleven. Bîj îedere uîtbreîdîng van den khng der denk- beelden , bîj ieder nîeuw gekend voorwerp , waren er nîeuwe klanken noodîg, maar dîe waren zoo schielîjk nîet gevon- den of algemeen aangenomen.

Door Halbebtsma kreeg ik er het juiste denkbeeld van, maar hoeveel wordt hier niet toe vereischt? Er is volgens H. De histo- rische taalstudie is hiermede niet in strijd, dan alleen in het oog van den oningewijde. Er bestonden in waarheid geene onregelmatige vormen. In de vormverandering lag zelfs eene zelfstandige beteekenis. Geen woord, hoe scbijnbaar onbeduidend, ontging zijn aandacht; hij bezag het in zijn geheel en in zijn deelen; hij keerde het om en nam het van alle kanten waar, met hetzelfde oog, waarmeda «en juweUer eenen edelen steen beziet; - hij wist ook daarna zijn woord in het goud te zetten.

Was er nog eene vôlledige taalstudie mogelijk, men zoude verbaasd staan over het gering getal oorspronkeUjke klanken ; maar men zoude tevens eene belangrijke bijdrage voor de ge- schiedenis van de ontwikkeling van den menschelijken geest hebben.

Over zulke zaken spraken wij veelengaame, en Crij begrijpt ligt, dat bij zulke hooge taalkundige gezigtspun- ten hij hartelijklachte zoo alshij regt hartelijklagchenkon, wat ik altijd als een goed teeken in den mensch beschouw , over de pogingen, om uit oude berijmde kronijken , waarîn zoo veel aan rijm en maat opgéofferd werd, en geschreven door monniken, die door de kloostermuren van het volk en daar- om van de volkstaal afgescheiden waren , de Nederlandsche taal wederom op te bouwen en langs dien weg tot den diepen, den waren zin der woordklanken te willen door- dringen.

Hij lachte er niet minder over , dat men HoOft: Dat hooge , ronde voorhoofd i die Uaamwe oogra, die arendsneiis, die slatnke gestahe. Wie was -hem meer "diehter dan GhsBBEax? Het nationaalgOToel dnldt eemgeoverdrijving. Ik herinner mij nog een ander gesprek, waarin hij eene vergadering der oude Friezen onder den üpstalboom schetste. Men had hem die woorden: Hij kon ook niet goed verdragen , dat het tegenwoordig opkomend geslacht met minachting op onze vooronders nederzag. Zij had- den dan toch zoo ieis voortgebragt: Hij was er ver af een landator temporis acti te zijn, maar hij merkte het degelijke, het krachtîge van den onden tijd gaame op.

In zijn best woonvertrek zag men langen tijd op de tafel een sierlijk middeleeawsch kastje van ebben- hont met ivoor, schîldpad en gond ingelegd, een mees- terstok van indnstrie , en daarnaast eene hedendaagsche papetterie, als vertegenwoordîgende den onden en den nienwen tîjd, — het onde en het jonge HoUand.

In van HalIi, met wien hîj op den meest vriendschappelijken voet was, zag hij den waren praktîschen Staatsman, aan wien Nederland den eersten stap op den grooten weg der handelsvrijheid , het evenwigt in zîjne finantiên , zijne mnnt- verandering en spoorwegen verschnldigd was. Stelde h0 er belang in om alles te weten, wat er in zijne maatschappelîjke omgeving voorviel , niet minder boei- den hem de groote gebenrtenissen op het wereldtooneel. Hîj deelde dan dîkwijls de bevindingen op zijne bnitenlandsche reizen mede.

Mbgen zijne sombere voorspellîngen over de toekomst VÄîi oiiâsen Staat en ons volk nîet bewaarheîd worden! Hîj verwachtte dît , uît voorKefde voor zijn volksstam, nog het eersfvan de Friezen. Hoe menig nieuw gezigtspunt în de wetenschap en het leven ben ik niet aan zijne gesprekken verschuldîgd , ea die gesprekken, Qij herînnert het U, hoe vloeiden zîj over van' htitDlor en Verrassende wendîngen.

Zijne kleuren wa- ren dikwijls sterk en levendîg; în de keuze zijner woor- den schikte hr zîch geheel naar zîjn onderwerp, al wier- den de fegels der kieschheid hîerbij overschreden. Onder veeï anderen herinner ik mij een gesprek, waarin de ge- schiedkündige waarde der Sage behandeld werd. Hij ver- geieek de sage bîj den bouwval van een oud kasteel; hij DR. Pas op, zeide hij, dat 6ij wel toeziet, waar Gij hîer uw voeten zet. Liet Gij aan anderen dezen brief lezen, men zou misschien denken kunnen, dat de loftuiting Täil een vriend altijd verdacht is.

Hij was, ofechoon in den grond goedhartîg en: Wel îs waar was hij met minachting jegens de hedendaagsche krîtîek vervuld , laakte haar algemeenheden en apodictîsche uîtspraken; hij wist dat de goede werken blijven en de recensiën voorbijgaan , dat de kritiek geen enkel genie in het leven roept, maar er menig verstikt ; maar het îs toch niet aan- genaam în het oog der tijdgenooten, dîe nog altijd aan recensiên zekere waarde hechten , zîjn werk bevlekt te zien.

Was het eene soort van ijdelheîd in Halbertsma, dat hij în een îederen grooten geleerde bij eene korte kennismaking reeds een vrîend meende te zîen , of was het , dat hij de ware wetenschap als den zekersten band der vriendschap beschouwde?

Dit waren echter geen gebreken van het karakter ; wij wîllen dîe liever de zon- nevlekken van het genîe noemen. De onaf hankelijkheid van dat karakter spiegelde zîch af în zijne studîên. Zijn stîjl kenmerkte zîch door eene oorspronkelijkheid en eene frisch- heîd, waaraan zelfs de ouderdom niet schaadde.

Tot den laatsten levensadem benuttigde hij zijnen tijd: Nederland zal în hem een zijner grootste taal- kenners na Lambëbt ten Kate blijven vereeren. Gij en îk, waarde Eekhoff!

Wij zullen aan hem blijven denken, nîet alleen als den vrijen zelf- denker, den moedigen strijder voor hetgeen hij op elk gebied als waarheîd en regt erkende, maar ook als deu DR. Dit waren de tekstwoorden , waarover ik hem, het is veel jaren ge- leden, eene leerrede heb hooren houden.

Hij schetste in de fijnste trekken de moederlijke liefde ; hij had haar blijk- baar bestudeerd, als een der verhevenste zielkundige ver- schijnselen; — en zie, nu was de zoon groot geworden, en in de ontwikkeling van zijnen geest zijne moederverre over het hoofd gewassen, maar wier uitspraken hij thans niet meer telde; ach! Kindl waarom hebt gij ons zoo gedaan? Terwijl zijne gemeente in stille aandoening verzonken was, voelde ik op dat pas het eerst de kiem der vriend- schap voor hem bij mij ontwaken.

Zie eens, wat een lange brief! Toch is mîjn brief veel te kort voor den rijkdom , voor de ver- sclieidenheid van het onderwerp. Deel mij nu ook Uwe berinneringen mede; dan blijfb mij het beeld van onzen vriend te levendiger voor oogen. Vergeet niet, als gij te Zwolle komt, mij de hand te komen drukken. Aant, 3 op bladz. Volgens het Albnm yan het Gymnasinm werd hg in Ang. Wbor' denboék, le dr. BooTy de hktoria Oymnasü LeovarcL spreekt , 42 en 75 , nitvoerig over zgne verdiensten en leerlingen.

AanL 4 op bladz, 7. Htlke van Haagen, in te Leewvoarden geboren nit bnrger- onders, had znlk een »onleschbaren dorst naar wetenschap," dat Do. Bbink hem de gelegenheid bezorgde om te stndeeren. Nadat hg op Müntinghe's hoofdwerk nitvoe- rige Eegisters had zamengesteld , droeg deze hem eene verkorting van zijn werk op, waarvan hij slechts bl. Het is vervolgd door Cbaheb von Bauhgabten en in en 30 nitgegeven onder den titel van: Van —45 was hg lid van de 2e kamer der Staten- Generaal en overleed te Leeuwarden in Zie zgn leven in de Letterbode , Ko.

Mullee in het leven van Prof. Sepp in dat van Do. In hield Mr. Jebonimo db Vbies eene re- devoering over »een leermeester, die, doordrongen van devurig- Bie godsvruoht en edelste begînsels , als mensch belangryk en ab onderwgzer ten hoogste nuttig voor deze stad Amaterdam geweest is.

Nog in sprak Halbebtsma over dat gezin van de Vbiss, hetwelk tot de »aangenaamsteherinneringenzgner jeugdbehoorde," zoowel in den brief aan Dr. Telkens waimeer ik daarîn deelde, kwamen er teekeningen yan verschillende scholen yoor den dag, als wanneer de lieren m§ om strgd het kenmerkende, zowel in gebreken als verdiensten in elke school, op de werken der meesters zelven aanwezen.

Zonder die lessen had ik te Bome in hare knnstwereld geen boodschap ge- had. Voor het oyerîge had ik aan het hnis yan grootyader yeel gelegenheid oyer kanst te spreken: Het contrast tnsschen mg , den ongegeneerden Fries , en den heer Ytebl k quatre epingles was zeer cnrieus en deed de anderen zomtgds uitschateren m het lachen.

De 2eklasse yan het K. Vni ; de vHje Friee, IX Uit erkentenis droeg hij het eerste gedeelte van het tweede deel der Hvlde aan Otfshert Japika aan dezen even geleerden als beminnenswaardigen edelman op.

In Februarg Commies- Griffîer der Begtbank te Leeuwarden geworden, onderscheidde hg zich als letterkandige door zijn Tafereel van den Watervloed van en andere geschriften; sedert was hg Bedacteur van het Mengelwerk der Leeuwarder Courant.

Zie breeder over hem mijn levensberigt in het 8e dl. AUeen de eerste Proeve van toespéUngen met Pîantenrnamen is in kl. Stinstba en onderscheidene der toenmalige hoogleeraren. Ookmg mogt het gebeuren de belangrigke gesprekken in die Franeker kransen meermalen met veel nut en genoegen by te wonen. Oe- noemde kleinzoon gaf van den vereerden man een uitvoerig le- vensberigt in de vrije Fries, VII Later werd Halbebtska bevriend met nog andere voorstanders der Friesche taal en letterkunde, als de Heeren F.

Scheltema te Franeker en anderen. Het is dns wei- nig bekend, waarom ik bet bier laat volgen: Aant, 9 op bladz. Op de hier achter geyoegde Igst der Friesche geschriften door de gebroeders te zamen nitgegeven, komt dit werkje niet voor.

De geheele titel is: Eeltje Halbebtsma, nei syn dead mei m oersicht fen syn libben uutfovm trog ien fen eyn fruemn. Tusschen yele aardig- heden is daarin menige korrel zouts gestrooid, die niet ligt yer- geten werd. Bg zgn oyerlgden op den 12 Dec. Eenzgnerzonen, Elaas, is Med. Hg zegt daarin bl. Ten aanzien van het EvangeUe van Mattheus deelde hg mg nog deze bgzonderheid mede: AUe de brieven, al de copg, proeven enz. Daar het getal geleerden, die hier werk maken van taalstudie , gerîng is, zoo znllen weînîge Frîezen genot kmmen hebben van een arbeid over hunne taal, welke den schrgver op zoo aan- zienlgke opofferîngen van tijd, stadîe, arbeid en kosten te staan kwam.

Vermits ik in de Voorlezîngaanleidînghebgegevenomtedenken, dat ik enkel zgne verdiensten en deugden wilde vermelden, zonder van zgne gebreken te gewagen, zoo moge tot myne regtvaardiging strekken, dat ik mg tot het laatste minder geroepenachtte, doch niet schroom hierbg nog te wîjzen opeenanderpunt, datinonzen vriend viel te misprgzen.

Zoo gaf hg b. Letterkunde verklaard en toegelicht waren. AanL J2 op bladz. Vroe- ger vas hy kapitein ter recherche geweest en daama was hem het hestnnr van onderscheidene boedels toevertrouwd. Zie §taats-resolutiön van 20 Mei en 29 September ; Hareniana van J. Jan Bbouweb, hier yôôr bL 7 en 52 genoemd.

Hefc 18 mg zeer aangenaam te mogen yermelden, dat de hoog- gnehte Heer Ommissaris dea Komngs in Friesland wel zoo goed beeft wîllen zgn om mg, op mgn yerzoek tot inzage , een afischrift mede te deelen van het eztract uit het testament yan Dr.

Alen yereerders yan Halbebtsma zal het zeker aangenaam zgn te Tememen, op welke wijze hg Friesland bedacht en na zîjn Tergeheiden het lot yerzekerde yan zooyele belangrijke geschriften, welke hem bg zgn leyen dierbaar waren en waaraan hij met on- Terpoosde stadie doizenden nren arbeids besteedde.

Doch behalye de in het testament opgenoemde handschriften, yoegde hg daar- aan ook toe een kastyol meest zeldzame taalkondige werken, welle ik kort na zgn yerscheiden op zgn studeerkamer mogt be- zlgiigen. Later is dit alles , in ygf kisten en twee doozen gepakt , aan de Froy.

Welligt zullen deze niet worden geopend yoor het besluit tot aanyaarding yan het legaat is ge- nomen en toegestaan. Een overzigt van zijn levensloop is reeds kort na zgn overlg- den medegedeeld door Prof.

Eelco Yebwijs in den NeéU Spectator van 27 Maart eenige zgner indrukken van den kloe- ken grgsaard en yele bgzonderheden omtrent zîjn karakter en eîgenaardige manieren ten beste gaf.

Indien onze krachten in het schetsen yan zgne wetenschappelyke loopbaan mogten zgn te kort geschoten, wg zullen ons troosten met een der schoone denk- beelden yan den Frieschen Socrates: Vvttreksd uU ket TestamerU van Dr. Een eigenbandig door mg geschreyen foliant, opdenbands- rog gemerkt Lexicon Frisicum A J. H» Halbertsma , M. Een drietal handschrifben in één band, kl. Saxvekda , groot 40 blad- zyden, gepagineerd met de cîjfers 61 tot en met Dit is hetzelfde hand- schrift, met hetwelk de Hr.

Telting zie het voorgaande onder e op zgde A een later Hs. Achter dit werlge volgen nog 3 taal- en oudheidkon- dige stulg'es van eene andere hand. De Indices op deze verzameling, benevens op die vanP. Salvebda en op de vergelijking van A. Zg staan in4 honten baljes AIËEkbetisch gerangschikt.

Bichthovxns Woordenboek behan- delt dezelfde texten als dit en het voorgaande Handschrifti die eohter meer hebben en moeten vergeleken worden. Yolgen de coDJugatiën en declinatiQn vaa ond en nieuw Friesch. Byeengebracht en eigen- handig geachreven door E. Epkeha, Woordenboek van oud" en nieuw m. Lgsijes van woorden uit circa 7 stukjesinhetland-Friesch, door E. Efkxica eigenhandig gezameldengeschreven, gr. Epkxma, Lijeten van Frieeche woorden.

Leuward met ms. Hetzelfde werk uitgegeven door E. Efkxica te Leeuwarden , kL 4o. Dit exemplaar is gesplitst in twee deelen. Aldus gedaan te Deoenter den 1 September zeven en zestîg. Met de daarbg behoo- rende stiikken, ten voordeele der Commissîe van Weldadig- heid, nitgegeyen door de Commissie , met de oprigting yan een gedenkstiik voor Oysbert Japiks belast geweest. Hessing, , met portret des dichters.

Het le stnky groot 68 bl. Het 2e stnk, waarin nadere verklaring en nitbreiding van den tekst der redevoering zon wordengegeven, verscheen eerst in , groot bladz. Het geslacht der van HaretCe. Fragmenten, Deventer , bladz. Hierop volgen nog byna bl. Visscheu's nitgaof van den Fergnt en vooral eene sesthetische beschou- wing van twee dichtstukken van Gysbbbt Jaoobs, met ver- taling en aanteekeningen, benevens een verslag van de Kss. Aanteêlcenmgen op het vierde deel van den Spiegel Historiad van Jacop van Maeblakt.

Uitgegeven door de Tweede Elasse van het Eon. Instittiut van wetenschappen enz. Programma voor Frieslands Kdbinet van OudhedeHf 16 bl. De Lape hoer fen Oabe Shroor. Dit eerste gesclirift werd niet in den handel gegeven, maar enkd aan goede vrîenden uitgereikt. Het bevat zes vers- jes en een prozastnkje van Dr.

Het overige is van Dr. De iMpékoer fen Oabe Skroor. Dimter, foar ien fen Odbes foOs. Deze tweede mtgave bevat bl. Van 10 liedjes is de muzyk er achter gevoegd, waarvan 80 erx.

Achter het uitvoerige voorberigt van Dr. Der Lappenhorb von Gahe Schneider aus Westfrisland bl. Eene Nederduitsche vertaling van een groot deel derLape- koer en van sommige der hiema volgende kleinere geschriften bezorgde J.

Deventer , 2 dhi. Daar vôôr was echter , even als voor de 30 presentexx. De Sceermnhel fen Joute-haes, Dimter , kl. Dit is een gesprek tusschen Ähe en FetsSy waar tusschenis ingevlochten een andere zamenspraak over Boërhery en Kjep' manscip, geschreven door den derden broeder Tjalling K. Dimter , kl. De Noârdier Ruen oan Odbe scroar. JSôluSf gretca fen atorm in onwaer, syn Antwird oan Dr. Onder de byyoegsols in proza en poëzy zijn ook drie fraaye yersjes yan Dr. Twîgen uwt ien alde Stamme, uwtjown troch Dr.

In dezen schoonen bundel munten uit: VAN Leeüwbn, in 't Ned. Yan het geheel yerscheen eene oyerzetting onder den titel: Leed in Wtüe fen E. Deze bundel bevat 32 stukken in proza en poëzy yan den eersten en 7 prozastukken en twee yerzen yan den laatsten.

Attm, Juetus en BesUnga zullennietligtworden vergeten. Dit is bewerkt op aanspoiîng van Prins Locns Lücien Bonapabtb, die exx. Bimen ind Téltsfes fen de Broärren Halbebtsma.

Hoewel 79 jaren ond, beloofde Dr. DX Lange het oog te znllen honden op deze uitgaye yan al de Eriesche geschrifben yan hem en zyne broeders, alsmede om die te vermeerderen met de later achterwege. Van de meeste dezer vroegere Friesehe geschrifben heb îk in der tgd lettearknndige yerslagen gegeven în het Mengelwerk âfft Leeiiwardei?

Dm Ooerijasdache Almanak voor Oudhad en Letteren. De ontwikkeling der Eatoenngver- heid in Twenthe, sedert , ten gevolge der pogingen van de Ned. Naar den wensch van den schrgver, bl. Volksbijgeloof en febelleer, afkomstig mt de heidensche godsvereering. Aan het slot van dezen jaargang berigtte de schrgver van het Glossarium van het Overjjsselsch, dat zîjn nadere Yoorraad en die van anderen, versmolten met de proeve van , door J.

Dit is echter niet geschied. De ondste vertaling van de Psalmen. VerUaring van den tekst, în reeds afgedmkt în de Hnlde aan Oysbert Ja- inksi n —, vooral wat de grammaticale vorming der woorden aangaat.

De oorsprong bg hddenen en christesfln yan het zinnebeeld der godsdienstîge feesten, die op het sai- Boen der lente inyallen. Ayoorty een grenspnnt tnsschen de Marken Notter en Noetzele. De oorsprong yan plaatsnamen, oitgaande op ford, yoorde , eene doorwaadbare plaats in riyieren en beken. De stichter yan het Buddhismey dat zidi als eene heryorming yan het Brskhmanîsme ontwikkelde, en wel op den bodem yan Hindostan, waar hg den menschende ware bronnen yan ellende en gelnk begon aan te wgzen.

De afdmkken zgn getiteld: Het Buddhisme en zgn stichter. BL — Proeye yan Flatamsterdamsch door Mir. Halbertsma, ten dienste yan Dr.

Eirmenich's Germaniens Yölker- stimmen. Met dezen titel yerscheen een tweede yermeerderde uitgaye in afdmkken yoor de yrienden. Dit onderwerp is yervolgd in: De Bing yan Epe. BL —, met af- beeldingen.

Dit onderwerp is yoortgezet in: Mengélmgtn van het Frieech Oenootechap, Binse Posthnmns, in leven Eerkleeraar onder de Herv. Bgzonderheden nit liet leyen van deze Eriesclie schrgyers IX dL bl. De vertaling des Euangeliums van Mattheas in het Land- Eriesch. Bekenschap yan de beginselen, welke hem geleid hebben bij de yertaling, in door Prins Napoleon nitge- geyen, en yan zyne afviqjkingen yan de gewone lezingen.

Beoordeelend overzigt yan dezen taaltak en dit werk, door Prof. Xe dL bL De Friesche Kerk te Bome. Met ophelderingen y toevoegsel en aanteekening. Den Nîeuwe Friesche Voïks'Aîmanak. De Eriesche Eilanden Schiermonnikoog, Ameland en Ter- schelling en de eigenaardigheid der taal, die daar gesproken wordt. Overzigt van het werk van MlOlenhoff.

Het Hexars-hol te Molkwerom. De Bijvoegsden tot den eersten drvk van het îéven en karäkter van den ÄdmiradlJhr. Willem Anne van Haren en J. De Älgemeene Konst' en Letterhode» G« Visschers nitgave van den Ferguut.

Over Firmenich's Germaniens Völkerstimmen.

pjes anaal gratis sex aan huis